VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner – Algemene menskunde – voordracht 9 (9-1-1-1/volgnr) inhoudsopgave

.
Inhoudsopgave van alle door Steiner in de pedagogische voordrachten en enkele andere gemaakte opmerkingen over de ontwikkeling van het kind tussen geboorte en tandenwisseling.

(Volgorde GA-nummers)

[9-1-1-1/3]
Steiner over de ontwikkelingsfasen  0 – 7 in
GA 34 artikel 33, vertaald als ‘De opvoeding van het kind (in het licht van de geesteswetenschap/antroposofie) die van 0 – 7; nabootsing, niet alleen uiterlijk, 
invloed van omgeving, van  kleur op verschillende typen kinderen; ook moraliteit; orgaanvorming, m.n. ‘morele’ hersenen; spel en speelgoed, fantasie;

[9-1-1-1/4]
Steiner over de ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 55
Voordracht 6,  die van 0 – 7; nabootsing, niet alleen uiterlijk, invloed van omgeving, van kleur op verschillende typen kinderen; orgaanvorming; ook moraliteit; spel en speelgoed, fantasie.

[9-1-1-1/2]
Steiner over de ontwikkelingsfasen 0 – 7 in
GA 94
Voordracht 19,  die van 0 – 7; spel, fantasie; invloed van omgeving

[9-1-1-1/1]
Steiner over de ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 96
Voordracht 4, die van
0 – 7; nabootsing, spel, fantasie; de geboorte van ether- en astraallijf – beschouwd als de geboorte van het fysieke lichaam vanuit de beschermende omhulling door de moeder.

[9-1-1-1/23]
Steiner over de ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 212
Voordracht 6: kind tot tandenwisseling is nabootser; een en al zintuig; daarom in zijn omgeving geen verkeerde gedachten of gevoelens.

[9-1-1-1/5]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 296
Voordracht 1, en voordracht 2, , die van 0 – 7; de betekenis van de nabootsing voor de latere vrijheid; nabootsing is voortzetting van wat hogere wezens deden vóór de geboorte

[9-1-1-1/6]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 297
Voordracht 2: over de nabootsing;
Voordracht 4, voordracht 5: nabootsing tot in de beweging, het gebaar, de tongval;
Voordracht 6: aan de nabootsingsdrang ligt de wil ten grondslag; vermaningen, terechtwijzingen helpen niet; imponderabele;
Voordracht 7
: nabootsing;

Voordracht 8: kind vanuit geestelijke wereld; eerbied voor de wordende mens; nabootsing, ons voorbeeld, voorleven; geen vermaningen; imponderabele;
Voordracht 9: nabootsing vanaf 2½; 2½ – 5 nabootsing en imponderabele; voorbeeld;

[9-1-1-1/7]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 297A
Voordracht 2: kind als nabootsend wezen; het imponderabele;
Vragenbeantwoording: nabootsing, voorbeeld;
Voordracht 5: nabootsing, kind een en al zintuig;
Voordracht 6: kind en en al zintuig; het imponderabele; invloed van jouw houding op gezondheid kind;

[9-1-1-1/8]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 298
kind is nabootser; nabootsing, moedertaal;

[9-1-1-1/9]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 300C
drang tot nabootsen; de omgeving als ‘nabeeld’.

[9-1-1-1/10]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 301
Voordracht 1: het kind is anders vóór de tandenwisseling, dan erna; vormkrachten voor opbouw, worden psychische krachten, om te kunnen leren op school; spreken door nabootsing;
Voordracht 3: nabootsing; het imponderabele;
Voordracht 5: de toestand van het Ik vóór het negende jaar en daarna;
Voordracht 8: animisme;

[9-1-1-1/11]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 302
voordracht 6: het kind wordt steeds bewuster;
voordracht 8: nabootsing; kind brengt nabootsingskracht mee uit de geestelijke wereld; de wereld is waar.

[9-1-1-1/12]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 302A,
voordracht 2: overhand plastische krachten;
voordracht 4: Ik-ontwikkeling; kosmisch-plastisch en kosmisch-muzikaal;

[9-1-1-1/13]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 303
voordracht 4: uiterlijke indrukken gaan tot in de stofwisseling; (maag) gevoeligheid in vegetatief-organisch proces;
voordracht 7: onderverdeling leeftijdsfase; 0 – 7: 0 –2½; -5; – 7; vrijkomen van etherlijf; eerste 2½ jaar heel belangrijk; balansverstoring: roodvonk (o.a); staat niet open voor wil v.d. opvoeder; sterk op omgeving gericht; nabootsing; 2½ -5: verder vrijkomen van etherkrachten; ontstaan fantasie; overvoeren geheugen en reuma; 5- 7 verdere ontwikkeling naar tandenwisseling;
voordracht 10: animisme; geheugen;
voordracht 11: krachten vanuit het hoofd;
voordracht 13: aard van de slaap; vrijkomen van plastische krachten bij tandenwisseling;
voordracht 15: een en al zintuig;
vragenbeantw
.: inwerken op fantasie; 

[9-1-1-1/14]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 304
voordracht 2: nabootsing; nabootsing en geestelijke wereld; invloed van de omgeving;
voordracht 4: nabootsing; animisme;
voordracht 5: werking van ledematen op hersenen; klinkers en medeklinkers – werking in organisme; tandenwisseling; kleine kind en hoofd; stroom van beneden naar boven; ongeborenheid; nabootsing; invloed omgeving;
voordracht 6: nabootsing; invloed omgeving, ook moreel;
voordracht 9
: nabootsing

[9-1-1-1/15]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 304A
voordracht 2: nabootsing; niet alleen van gebaren e.d., ook van moraliteit; zenuw-zintuigsysteem; invloed nabootsing, invloed omgeving op het fysieke; ledematenbewegingen en voorstellen.
voordracht 5: kind een en al zintuig; kind van nature religieus; nabootsing; fysieke werking van omgeving op kind;
voordracht 6: nabootsing; kind is wilswezen; kind en kleur; kind religieus van nature; fysieke werking van omgeving op kind; opvoeding een soort religieuze handeling.
voordracht 7: kind is wilswezen; nabootsing; fysieke werking van omgeving op kind.
voordracht 8: kind eenheid geest, ziel, lichaam; incarneren; kind een en al zintuig; nabootsing;
voordracht 9: kind eenheid geest, ziel, lichaam; incarneren; kind een en al zintuig; kind religieus van nature; fysieke werking van omgeving op kind; nabootsing

[9-1-1-1/16]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 305
voordracht 1: leren spreken; een en al zintuig; taalcentrum Broca.
voordracht 2: scheppende van de geest in het kind.
voordracht 3: een en al zintuig.
voordracht 4: werking vanuit het hoofd; nabootsing; invloed van omgeving op de gezondheid;

[9-1-1-1/17]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 306
voordracht 1: de drie dimensies; het kind gaat staan.
voordracht 2: over lopen, spreken, denken; kind geheel zintuig; nabootsing; de mens naar lichaam, ziel en geest;
voordracht 3: het kind een en al zintuig; invloed omgeving; nabootsing; religieuze overgave van het kind; lichamelijk religie; nabootsing.
voordracht 4: kind: bezield zintuigorgaan; nabootsing.
voordracht 5: kind een en al zintuig; wil actief; ziel actief in het lichaam; fysiek en ether nog één geheel;
voordracht 6: kind neemt zinvolle gebaren waar, daaruit ontwikkelt zich dankbaarheid; lichamelijke religie; overheersing zenuw-zintuigsysteem-werking vanuit het hoofd.

[9-1-1-1/18]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 307
voordracht 3: opvoeding bij de Oude Grieken: cesuur om 7e jr belangrijk; 0 – 7 jr.: ‘natuur’; kind in deze fase eenheid van lichaam, ziel en geest;
voordracht 4: belang van nabootsing voor het denken;
voordracht 5: groeikrachten vanuit het hoofd;
voordracht 6: kind geheel zintuigorgaan; nabootsingswezen; nabootsing orgaanvormend; animisme; fröbelscholen; beeld i.p.v. intellectualisme;
voordracht 7: mens op deze leeftijd innerlijke beeldhouwer; nabootsing; orgaanvormend;
voordracht 11: vóór de tandenwisseling is school eigenlijk niet nodig;
voordracht 12: kind eenheid; nabootsing; geen geheugentraining;

[9-1-1-1/19]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 308
voordracht 1: kind een eenheid; kind een en al zintuig;
voordracht 2
: verandering met de tandenwisseling; kind vanuit geestelijke wereld; kind één zintuigorgaan; kind als erfelijk model; nabootsing; een vorm van ‘strijd’ tussen de erfelijkheid en de individualiteit; overgave van kind aan omgeving is religieuze overgave; het priesterlijke in de opvoeding; imponderabele; omgeving kan ziek maken;
voordracht 3: nabootsing; alles gaat uit van het hoofd;
voordracht 5: kind van nature lichamelijk-religieus;

[9-1-1-1/20]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 309
Voordracht 1zichtbaar worden van de geest in het pas geboren kind; eerbied daarvoor; tot aan de tandenwisseling: nieuw lichaam; ‘verzet’ tegen de erfelijkheid; bij ene kind: lijkt veel op het geërfde model, het andere niet; kind eenheid van geest, ziel en lichaam; kind een en al zintuig; neemt moraliteit waar in zijn omgeving; omgeving werkt door in bloedsomloop en ademhaling; kans op ziekte latere leeftijd;
Voordracht 2: invloed van omgeving op het kind tot in bloedsomloop en ademhaling; kind heeft vorm van natuurreligie; kind neemt moraliteit waar in zijn omgeving; werkt door in het fysieke; kind eenheid van lichaam, ziel en geest;
Voordracht 4: kind een en al zintuig; kracht van de nabootsing; kind vat dingen niet intellectueel op; het imponderabele; kind openbaart zich als geest-zielenwezen in het fysiek-etherische; dat kan priesterlijke eerbied oproepen bij de opvoeder; natuurreligie bij het kind voortzetting van wat het in de geestelijke wereld gewoon was;
Voordracht 5het doorwerken van de nabootsing in de latere jaren, m.n. in de puberteit; 

[9-1-1-1/21]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 310
Voordracht 1: kind uit geestelijke wereld afgedaald; ieder kind stelt een vraag aan de opvoeder;
Voordracht 3: betekenis van moedermelk; hoe leert het kind lopen; de bewegingen van een kind; kind afhankelijk van gebaar; nabootsing; overgave aan de wereld: een soort natuur-religie; ziekte op latere leeftijd als gevolg verkeerde opvoeding;
Voordracht 4: psychische is lichamelijk actief; bij kind geen animisme;
Voordracht 6: nabootsing; dankbaarheid moet gewoonte worden; 

[9-1-1-1/22]
Steiner over ontwikkelingsfase 0 – 7 in
GA 311
Voordracht 1: kind na geboorte: nog veel geest; geest wil lichaam ontmoeten, doordringen; dat lukt niet altijd; stille en drukke kinderen; kind leeft nog onbewust; erfelijkheid; iedere 7 jr wordt materie vervangen; 1e 7 jr: lichaam is een model, niet eigen; soms werkt erfelijkheid (te) lang door.
Voordracht 2: erfelijkheid en hoe sterk is de geïncarneerde individualiteit; kind een en al zintuig; kind neemt veel op vanuit omgeving, tot iets ziekmakends aan toe; nabootsing; geen ‘kleuterwerkjes’; leren waarnemen; bij het kind geen animisme;
Voordracht 6: erfelijkheid; modellichaam; 1e 7 jr. werkt etherlijf aan fysiek lichaam;
Voordracht 7: geen uitgedachte kleuterwerkjes, maar wat nabootsing van het leven is;
.

Algemene menskunde: voordracht 9 – alle artikelen

Algemene menskundealle artikelen

Rudolf Steineralle artikelen op deze blog

Menskunde en pedagogiealle artikelen

.

2152

aaa

Advertentie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.