VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 192 – voordracht 6

.

Hier volgt een eigen vertaling. Bij het vertalen heb ik ernaar gestreefd Steiners woorden zo veel mogelijk in gangbaar Nederlands weer te geven. Met wat moeilijkere passages heb ik geprobeerd de bedoeling over te brengen, soms met behulp van wat er in andere voordrachten werd gezegd. Ik ben geen tolk en heb geen akten Duits. Er kunnen dus fouten zijn gemaakt, waarvoor excuses. De Duitse tekst gaat steeds vooraf aan de vertaling. Verbeteringen of andere vertaalsuggesties e.d. zijn meer dan welkom: pieterhawitvliet voeg toe apenstaartje gmail punt com

Van 21 april t/m 28 september 1919 hield Rudolf Steiner in Stuttgart een aantal voordrachten die opgetekend zijn in GA 192 ‘Geesteswetenschappelijke behandeling van sociale en pedagogogische vraagstukken’ [1]

Op 11 en 18 mei en op 1 juni gaan de voordrachten over pedagogie: het zijn de zgn. ‘Drie voordrachten over volkspedagogie’.

De hele voordrachtenreeks gaat vooral over de idee van de sociale driegeleding.
Nu deze geen ingang vond in het cultuurleven van die tijd, was Steiners enige hoop dat er iets van gered zou kunnen worden door de oprichting van de vrijeschool. 
Na 100 jaar vrijeschool weten we dat ook dat niet gelukt is.

GA 192 voordracht 6, 1 juni 1919 [2]

Een aantal trefwoorden heb ik bijgevoegd

blz. 127 e.v.: De vervreemding van het leven van huidige opvoedingsmethoden.
blz. 128 e.v.: Het periode-onderwijs en de betekenis ervan voor de ontwikkeling van een gezond denken.
blz. 129 e.v.: onderwijsinspectie
blz. 133 e.v.: zeer nodig een algemene culturele ontwikkeling
blz. 136 e.v.: sociologie, een onzinnig vak
blz. 137 e.v.: De noodzaak van een filosofische propedeuse in de universiteiten en de inleiding tot de problemen van akkerbouw, industrie en handel. [dit ook voor de leeftijd v.a. 14/15 jr.]
blz. 137: kunstzinnig inrichten klassenlokaal
Opvoeding en het beoordelen van de toestand in de wereld door een in de realiteit wortelend denken.
blz. 138: De noodzakelijke verbinding tussen kunst en leven, tussen kunst en opvoeding.
blz. 140: de noodzaak van kunstzinnig onderwijs voor de wilsopvoeding
blz. 141: de noodzaak dat handwerk en intellectueel werk samengaan
blz. 142 e.v.:De hang van het Oosten naar wereldvreemde mystiek, van het Westen naar een overwaardering van het materiële leven en het afhouden van deze schadelijke invloeden door de driegeleding van het sociale organisme.
blz. 143 e.v.:De onmogelijkheid om deze driegeleding in groepen ‘onder ons’ te realiseren.
blz. 144: over de waarheid

blz. 127

Heute kommt außerordentlich viel darauf an, daß die tieferen Zu­sammenhänge innerhalb der Gesellschaftsordnung der Menschheit wirklich gesehen werden. Die Zeiten haben es mit sich gebracht, daß in vieler Beziehung die Menschen sich zufrieden gaben mit dem, was ich nennen möchte Oberflächenanschauung, Anschauungen, die an der Oberfläche des Daseins gewonnen worden sind und die dann dazu geführt haben, daß man das eine für richtig hält, oder besser gesagt, daß der eine etwas für richtig hält, der andere für falsch, daß aber dann mit diesen Ansichten von Richtig und Falsch nichts anzufangen ist. Es ist mit ihnen nichts anzufangen aus dem Grunde, weil man sich zwar Gedanken bilden kann, die an der Oberfläche liegen, doch kann niemals irgend etwas Vernünftiges geschehen, wenn man solche Ge­danken in die Wirklichkeit umsetzt. Die Wirklichkeit läßt sich Ober­flächenansichten nicht so leicht gefallen, wie die Dinge im menschlichen Kopfe. Da aber liegt ein Krebsschaden der heutigen Zeit. Und ein weiterer Krebsschaden ist der, daß die Menschen nicht wollen jene Selbstbesinnung aufbringen, die ihnen im rechten Moment sagen würde: Diese Dinge sind alle aus unserem persönlichsten Interesse heraus, die dürfen wir nicht etwa im sozialen Sinne auffrisieren; wir dürfen nicht sagen, wenn wir etwas in unserem persönlichen Interesse tun wollen, daß dies ein Zweig sei irgendeiner sozialen Wirksamkeit. In dieser Beziehung erlebt man ja so manches. Es hat sich mancherlei vergrößert heute von dem, was ja seit Jahren vorhanden ist: daß immer wiederum dasjenige, was hier von dieser Stelle aus gewollt wird, um­gesetzt wird in das persönliche Interesse einzelner Kreise, und dann gesagt wird, das sei irgendeine Konsequenz, eine Folge desjenigen, was von hier aus gewollt wird. Ich sage das aus dem Grunde, um auf­merksam zu machen, daß heute der gute Wille vorhanden sein müßte, in die Dinge tiefer hineinzuschauen, über Oberflächenanschauungen hinwegzukommen.
Nirgends mehr als auf pädagogischem Gebiete ist dieses Hinwegkommen

Het is van groot belang, dat tegenwoordig de diepere samenhang in het maatschappelijke gebeuren doorzien wordt. Het lag in vele opzichten in de aard van de tijd, dat de mensen zich tevredenstelden met een meer oppervlakkige kennis, die verworven werd door een uiterlijke beschouwing van de dingen, en dit was dan dikwijls een aanleiding voor de een om iets als juist te beschouwen, voor de ander als onjuist, maar wel zo, dat met beide meningen over juist en onjuist in de praktijk eigenlijk niets te beginnen was, omdat men zich voorstellingen vormde, die slechts aan de oppervlakte liggen, waarmee echter nooit iets rationeels kan gebeuren, wanneer men dergelijke gedachten wil verwezenlijken. De werkelijkheid verdraagt die oppervlakkige ideeën niet zo makkelijk als het abstracte, menselijke denken. En dit is voor onze tijd even schadelijk, als een woekergezwel in een levend organisme. En tevens is het iets schadelijks, dat de mensen niet die activiteit voor een diepere zelfbezinning willen ontplooien die hen op het juiste ogenblik zou kunnen doen zeggen: in deze dingen zijn we slechts persoonlijk geïnteresseerd, die mogen we dus niet tot iets, wat van sociaal belang schijnt, opblazen en we mogen niet zeggen als we iets, dat alleen het persoonlijk belang dient, willen doen, dat dit allemaal een tak van een of andere sociale werkzaamheid is. Wat dat betreft, maak je wat mee! Veel op dit gebied wat reeds jaren bestaat, vertoont zich tegenwoordig op grotere schaal: steeds wordt iets van wat we hier willen, veranderd in de persoonlijke belangstelling van bepaalde groepen en dan wordt er gezegd, dat dit de consequentie, het gevolg is, van wat we hier willen. Ik zeg dat hier om erop te wijzen, dat tegenwoordig de goede wil er moet zijn, om in de dingen intensiever, dieper door te dringen, om over een oppervlakkige beschouwing heen te komen. Nergens meer dan op pedagogisch gebied is dit overwinnen van oppervlakkigheid

blz. 128

über Oberflächenanschauungen notwendig, und nirgends mehr fehlt der gute Wille dazu, als gerade auf diesem pädagogischen Gebiet. Denn auf diesem pädagogischen Gebiet ist es notwendig, wenn wirklich sozial gedacht werden soll, ich möchte sagen, bis in die elementarsten Dinge hinein seine Aufmerksamkeit zu wenden. Das haben Sie vielleicht schon gesehen aus den beiden vorigen an Päd­agogisches anknüpfenden Vorträgen; das aber möchte ich insbesondere heute als etwas gewahrt wissen, das durch das ganze Anhören meines Vortrages durchgehen soll. Was wird heute schon von den untersten Schulstufen ab von Men­schen, von kleinen Kindern, erlebt. Wenn das kleine Kind in die Schule geführt wird, dann ist für dasjenige, was da geschieht, fast alles andere maßgebend, nur nicht die Bedürfnisse, die Impulse des sich ent­wickelnden Menschen. Und mit dem Aufrücken von Schulklasse zu Schulklasse wird das immer schlimmer und schlimmer. Bereits in einem Alter, das solche Dinge nicht im geringsten verträgt, tritt zum Beispiel folgendes ein: Der junge Mensch geht in die Schule zur ersten Schulstunde des Morgens. In dieser ersten Schulstunde ist vielleicht angesetzt aus den Bequemlichkeiten des Lehrerkollegiums heraus, sagen wir, Mathematik, Rechnen.

noodzakelijk . . . en nergens meer dan juist op dit gebied zien we een gebrek aan goede wil. En toch is het daar noodzakelijk, als men werkelijk sociaal wil denken, om, ik zou willen zeggen, tot in de kleinste, elementairste dingen dat in de gaten te hebben. Dit hebt u misschien al in de vorige voordrachten gezien. Vandaag in ’t bijzonder zie ik dat als iets, dat bij al onze verdere besprekingen in aanmerking genomen moet worden. Wat beleven de mensen, de kleine kinderen vandaag  vanaf de laagste schoolklassen? Als het kleine kind naar school gebracht wordt,  gaat men bij wat men doet van bijna alles uit wat belangrijk is, maar niet van de impulsen van de zich ontwikkelende mens zelf en wat deze nodig heeft. En met het doorlópen van de ene klas naar de andere wordt dit steeds erger. Al op een leeftijd, die dit onmogelijk verdraagt, gebeurt bijv. het volgende: De jonge mens is op school; het is het eerste uur in de morgen. Op dit eerste uur is misschien voor het gemak van de leerkrachten, laten we zeggen wiskunde, rekenen

Dann folgt vielleicht Latein, dann folgt vielleicht eine weitere Stunde religiösen Unterrichts. Und dann folgt vielleicht Musik oder Gesang, oder vielleicht nicht einmal das, sondern es folgt vielleicht Geographie darauf. Man kann das mensch­liche Gemüt von Grund auf nicht stärker ruinieren, als wenn man in dieser Weise bei dem jungen Menschen dafür sorgt, daß seine Kon­zentrationskraft auf das allergründlichste zerstört wird. Dasjenige, wo angefangen werden müßte, auf dem Gebiete des Unterrichts zu sozia­lisieren, das ist vor allen Dingen der Stundenplan, diese Mördergrube für alles dasjenige, was wahrhafte Pädagogik ist. Der Stundenplan, der dann seine Fortsetzung findet durch alle Schulstufen, das ist dasjenige, was heute zuallererst bekämpft werden muß.
Notwendig ist, daß gesorgt werde, wenn überhaupt an eine Ge­sundung unseres Unterrichtswesens gedacht wird, daß in der Zukunft der heranwachsende Mensch so lange bei einer Sache bleiben kann, als das konzentrierte Verweilen auf einer Sache durch die Entwickelungszustände

ingeroosterd, dan volgt Latijn, dan misschien een uur godsdienstonderwijs, dan muziek of zang, of misschien dat nog niet eens, maar bijv. aardrijkskunde. Je kan het gemoed van het kind niet grondiger ruïneren, dan wanneer je op zo’n manier ervoor zorgt het concentratievermogen van het kind totaal te verpesten. Waarmee we moeten beginnen om op onderwijsgebied te „socialiseren’, dat is in de eerste plaats de verdeling van de activiteiten, de lesrooster, die zo dodend kan zijn voor alle werkelijke pedagogie. De gebruikelijke manier van volgens een lesrooster te werken door alle schoolklassen heen, moet in de eerste plaats bestreden worden. Het is noodzakelijk, dat gezorgd wordt als we willen beginnen om ons onderwijs gezond te maken, dat in de toekomst de jeugd zolang bij een onderwerp kan blijven als het geconcentreerd zijn op dat onderwerp voor haar ontwikkeling wenselijk is.

blz. 129

des Menschen notwendig ist. So daß zum Beispiel, sagen wir, sorgfältig herausgefunden werden müßte: für ein bestimmtes Lebens­alter ist notwendig, dem heranwachsenden Menschen, sagen wir mathematische, physikalische Begriffe beizubringen. Dann müßte dazu nicht der schlechteste Weg gewählt werden, daß eine oder drei oder fünf wöchentliche Schulstunden dafür angesetzt werden, sondern es müßte dieses Sichaneignen eine Epoche werden beim heranwachsen­den Menschen, das heißt, er müßte immerzu, ohne durch anderes fort­während gestört zu werden, eine gewisse Zeit seines Lebens hindurch sich auf eines konzentrieren. Das heißt, man müßte aus wirklicher pädagogisch-psychologischer Anthropologie heraus zum Beispiel sich klar sein darüber, in welchem Lebensalter dem Menschen beizubringen ist irgend etwas Arithmetisches. In diesem Lebensalter müßte die Hauptsache auf Arithmetik gelegt werden; in diesem Lebensalter müßte der ganze Tag dazu verwendet werden, um auf Arithmetik die Hauptaufmerksamkeit zu lenken. Das meine ich natürlich nicht so, daß nun der junge Mensch von morgens bis abends nur Mathematik trei­ben müßte, aber ich meine es so, wie ich genötigt war, es einmal zu machen, als ich ein psychopathisches Kind von elf Jahren zu erziehen bekam.

Zodat we dus bijv. zorgvuldig moeten nagaan: voor een bepaalde leeftijd is het noodzakelijk de opgroeiende mens, laten we zeggen, begrippen uit de wiskunde of de natuurkunde bij te brengen. Dan moeten we daarbij niet de slechtste weg kiezen, en eenvoudig wekelijks een of drie of vijf uur daarvoor op de rooster plaatsen, maar het zich eigen maken van die begrippen moet een periode in het leven van de zich ontwikkelende mens innemen, d.w.z. hij moet, zonder voortdurend door iets anders gestoord te worden, een bepaalde tijd van zijn leven zich op een onderwerp concentreren. Dat betekent dat we vanuit een werkelijk pedagogisch—psychologische antropologie weten op welke leeftijd we met iets bijv. uit het rekenen kunnen beginnen, Op zo’n leeftijd moet dan hoofdzakelijk de aandacht gevestigd worden op rekenen; op deze leeftijd moet de hele dag benut worden om de grootste aandacht te schenken aan het rekenen. Natuurlijk is daarmee niet bedoeld, dat we de leerling nu maar bijv. van ’s morgens vroeg tot s’ avonds laat wiskunde laten studeren. Ik bedoel dit zo, toen ik zelf eens genoodzaakt was zo te handelen, toen ik een psycho-pathologisch kind van elf jaar moest opvoeden,

Da versuchte ich, auf ökonomische Weise vorzugehen: da reservierte ich mir von allen Persönlichkeiten, die für die Erziehung des Kindes verantwortlich waren, daß ich selber in der Zeit, wo ich die Seele besonders konzentrieren wollte auf eine bestimmte Sache, nun den ganzen Plan zu entwerfen hatte für das, was sonst mit dem Kinde getrieben wurde: also soundsoviel durfte Klavier gespielt, so­undsoviel durfte gesungen werden und so weiter. Es handelt sich nicht darum, nun etwa wiederum die Seele zu erfüllen mit irgend­einem Lehrstoff, sondern darum, die ganze Entwickelung so einzu­richten, daß die Seele von selbst sich in einer bestimmten Lebensepoche auf eines konzentrieren kann, und daß man, bevor man zu etwas anderem übergeht, es wirklich dahin bringt, daß ein gewisser Abschluß erreicht ist in einem einzelnen Zweige der Menschenbildung. Sagen wir also: Es ist nachzudenken darüber, wieviel man in einer bestimmten Lebensepoche von Arithmetik einem Menschen beizubringen hat, dann muß diese Lebensepoche damit abschließen,

probeerde ik op een economische manier te werk te gaan en ik trof de regeling met de andere personen, die voor de opvoeding van het kind mede verantwoordelijk waren, dat ikzelf in de tijd waarop ik de aandacht van het kind op iets bepaalds wilde concentreren ook het hele plan zou ontwerpen voor wat er nog meer met hem gedaan zou worden, dus zólang pianospelen, zólang zingen enz. Het gaat er nu niet om, de ziel te voeden met met wat voor leerstof dan ook, maar het hele verloop zo in te richten, dat de ziel uit zichzelf in een bepaalde leeftijdsfase zich op iets kan concentreren, en dat er iets afgerond wordt op een bepaald gebied van de menselijke ontwikkeling voordat men aan iets anders begint. Laten we dus zeggen: men moét erover nadenken, hoeveel rekenen men een kind, in een bepaalde periode van zijn leven moet aanleren; — dan moet deze periode daarmee eindigen,

blz. 130

daß das junge sich entwickelnde Kind das Gefühl haben kann: Jetzt habe ich in dieser Sache etwas erreicht. – Dann darf erst zu einem an­deren sogenannten Gegenstand übergegangen werden.
Sie sehen also: Dasjenige, was jetzt die Grundlage unseres Unter­richtens bis in die höchsten Hochschulstufen ausmacht, das trägt zu­gleich die aliergründlichsten Schäden unseres Unterrichtswesens an sich. Es kann kaum etwas Widersinnigeres geben, als wenn der Hoch-schüler zur Hochschule geht, so wie ich es zum Beispiel in meiner Zeit erfahren habe, und etwa hört:

Von 7-8 Uhr morgens praktische Philosophie, 
von 8-9 Uhr morgens Geschichtswissenschaft, 
von 9-10 Uhr morgens Literaturgeschichte, 
von 10-11 Uhr morgens Staatsrecht und so weiter.

dat het zich ontwikkelende kind het gevoel kan hebben: „nu heb ik in dit vak iets bereikt,” en dan pas mogen we ons weer met een ander vak bezighouden.
U ziet dus: wat vandaag praktisch voor ons onderwijs geldt, — tot op het hoogste niveau van het hogeschoolonderwijs, — dat heeft allemaal iets bijzonder schadelijks in zich. Er kan bijv. nauwelijks iets onzinnigers gedacht worden dan wanneer iemand naar de hogeschool gaat, en, zoals ik dit in mijn tijd meemaakte, ongeveer het volgende hoort:

van 7—8 uur ’s morgens praktische filosofie,
van 8—9 „ „ geschiedenis,
van 9-10 „ „ literatuurgeschiedenis,
van 10 -11 „ „ staatsrecht, enz.

Nun liegt alledem nicht die Absicht zugrunde, die aber zugrunde liegen müßte: keinen Kuddelmuddel anzurichten in dem sich ent­wickelnden Menschen, sondern es liegt lediglich die Absicht zu­grunde, allen Bequemlichkeiten der äußeren Schuleinrichtung zu dienen. Das ist ganz vorurteilslos anzuschauen.
Da liegt heute eine eminenteste Aufgabe vor. Das ist eine Aufgabe, von der man aber kaum glauben kann, daß in weitesten Kreisen nach den heutigen Denkgewohnheiten eine Neigung besteht, sich ernsthaft damit zu befassen. Das ist es auch, was man meint, wenn man immer wiederum sagt: Heute ist die Zeit nicht der kleinen, sondern der großen Abrechnungen. Die Leute glauben vielfach, es werde der Zeit der großen Abrechnungen gedient, wenn man große Worte spricht. Ihr wird aber nur gedient, wenn man sich mit innerem Mut heranmacht an große Wandlungen, und wenn man nicht den Mut verliert, entgegenzutreten allem, was sich solchen großen Wandlungen entgegenstellt. Ein anderes ist dasjenige, was heute für fast unerläßlich gehalten wird in den weitesten Kreisen, was insbesondere eine große Bedeutung für die unteren Schulstufen hat: das ist die sogenannte staatliche Schul­aufsicht. Es kann nichts Ruinöseres geben für eine wirklich sach­gemäße Entwickelung des Geisteslebens als eine solche amtliche oder

Nu heeft men bij dit alles niet de bedoeling om in de zich ontwikkelende mens een grote verwarring teweeg te brengen; men wil er enkel ’t gemak van een uiterlijke regeling van de lessen mee dienen. Daar moet je zonder vooroordelen naar kijken. We hebben in deze tijd een grootse taak te volbrengen. De taak, waarvan men echter nauwelijks kan geloven dat de neiging bestaat er zich serieus mee bezig te houden: gegeven de huidige denkgewoonten in brede maatschappijlijke kringen. Dit bedoelen we ook, wanneer we steeds weer zeggen: nu is het de tijd om niet in kleinigheden, maar in het groot met het verleden af te rekenen. De mensen geloven vaak, dat men dit het beste doet wanneer men grote woorden spreekt. Men dient de toekomst echter het beste, wanneer men met innerlijke moed zich werkelijk inzet voor grote veranderingen en niet de moed verliest om alles onder ogen te zien en te weerstaan wat zulke grote veranderingen in de weg staat. Iets anders is wat tegenwoordig vaak in brede kringen als beslist noodzakelijk wordt gezien— wat vooral voor het basisonderwijs van groot belang is, is de z.g. onderwijsinspectie. Er kan bijna niets desastreuzer zijn voor een echte adequate ontwikkeling van het geestesleven dan die ambtelijke of halfambtelijke onderwijsinspectie.

blz. 131

halbamtliche Schulaufsicht. Dasjenige, was Bedürfnis des Geistes­lebens im Schulwesen ist – und derjenige, der in die Dinge innerlich hineinschaut, der könnte das wissen -, was zu einer wirklich gedeih­lichen Fortentwickelung notwendig ist, das erfordert eine Rücksicht­nahme auf alle einzelnen Augenblicke, die sich ergeben aus dem leben­digen Unterricht selber. Das kann und darf niemals beurteilt werden durch irgendeine außenstehende Schulaufsicht. Einem Menschen, dem man einmal in der Selbstverwaltung des Geisteslebens durch alle die Vorsichten, die dazu notwendig sind, das Vertrauen geschenkt hat, daß er auf irgendeiner Stelle Menschen erzieht oder unterrichtet, dem darf, solange er auf seinem Posten steht, niemand in seine Methodik oder dergleichen hineinreden. Das ist etwas, was viele Leute heute noch nicht verstehen; aber mit diesem Nichtverstehen verstehen sie zugleich nicht eine der Grundbedingungen alles wirklich heranreifenden Geisteslebens. Sie sehen daraus, in welch radikaler Weise Hand angelegt werden muß an all dasjenige, was heute die Leute als etwas Selbstverständliches hinnehmen, ja, dessen Erstarkung sie sogar noch fordern.

Datgene, wat het geestesleven in de praktijk voor het opvoeden nodig heeft — wie het doorziet weet dit — wat voor een vruchtbare ontwikkeling noodzakelijk is, dat eist een vrij onder ogen zien van ieder ogenblik, van iedere bijzondere situatie, die uit een levend onderwijs geboren wordt. Dit kan en mag nooit beoordeeld worden door een inspectie, die uiteraard der zaak buiten dit alles staat. Met iemand, die men eenmaal vanuit een zichzelf organiserend geestesleven, met in achtneming van alle voorzichtigheid, die daarvoor noodzakelijk is, het vertrouwen heeft geschonken, ergens andere mensen op te voeden of te onderwijzen, — met zo iemand mag, zolang hij zijn beroep goed uitoefent, niemand zich met zijn methodiek of iets dergelijks bemoeien. Dat begrijpen veel mensen tegeuwoordlg niet, maar daarmee begrijpen ze tegelijk niet, wat een van de eerste voorwaarden is voor een werkelijk groeiend geestesleven. Daar zie je aan, op wat voor radicale manier alles moet veranderen wat men tegenwoordig iets vanzelfsprekends vindt, waarvan men zelfs eist, dat het nog beter wordt.

Denn es gibt doch kaum irgendein, sagen wir, auch nur soziales Programm, das aus Parteidenken hervorgeht und nicht irgend­welche Punkte über amtliche oder halbamtliche Schulaufsicht hat. Da­mit ist nicht irgend jemand ein Vorwurf gemacht, auch nicht einer Partei ein Vorwurf gemacht, sondern einfach hingewiesen auf das­jenige, was sich ergeben hat gerade aus dem verkehrten Geistesleben, das allmählich heraufgekommen ist. Man kann ja diese Verkehrtheiten des Geisteslebens besonders stu­dieren, wenn man an die hohen Schulstufen herangeht. Wie hat sich denn eigentlich unser Hochschulwesen entwickelt? Das konnte man sogar noch in der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts gut beobachten. Schließlich sind all diejenigen Menschen, die gerade inner­halb des deutschen Geisteslebens es irgendwie gebracht haben zu dem, was eine gewisse Weltbedeutung hat, noch herangewachsen, als das neuere System nicht zerstört hatte die Grundlage einer wirklich gei­stigen Entwickelung. Goethe hat schon genügend geschimpft über die Hindernisse, die ihm während seiner Schulausbildung gelegt worden sind. Man sollte sich erst einmal Rechenschaft darüber ablegen, wie

Want we vinden immers nauwelijks een of ander program, al was ’t alleen maar een programma door een of andere politieke partij opgesteld, dat niet een of ander punt over ambtelijk of halfambtelijk schooltoezicht bevat. Hiermee willen we niemand, ook geen partij, iets verwijten, maar er slechts op wijzen, wat uit de verschillende dingen die er mis zijn in ons geestesleven, langzaam maar zeker is voortgekomen. Je kan in ’t bijzonder deze misstanden van ons geestesleven bestuderen, wanneer je ons hogeschoolwezen beschouwt. Hoe heeft zich dit ontwikkeld? Je kon dat nog zelfs in de tweede helft van de 19e eeuw goed waarnemen. Tenslotte zijn al de mensen, die het in het Midden-Europese geestesleven tot iets hebben gebracht, wat een zekere betekenis voor de wereld heeft, opgegroeid in tijden, waarin het nieuwere systeem nog niet de bodem voor een werkelijk geestesleven onvruchtbaar heeft gemaakt. Goethe heeft zich echter al krachtig uitgelaten over de belemmeringen, die door het schoolwezen van zijn tijd op zijn weg kwamen. Je zou eens moeten nagaan, hoe anders

blz. 132

anders dasjenige, was in Goethes «Dichtung und Wahrheit» über Professor Ludwig und andere steht, sich ausnehmen würde, wenn Goethe hineingezwängt worden wäre mit achtzehn, neunzehn oder zwanzig Jahren in einen heutigen Hochschulzwang. Diese Dinge müssen heute durchaus angeschaut werden.
Was ist denn eigentlich ausgemerzt worden, nach und nach aus­gemerzt worden? Sehen Sie, als das Gymnasium, das heute ja ein Schreckgespenst ist gegenüber den Forderungen der Zeit, die einzige Vorbereitungsstätte für das höhere Bildungswesen war, als es noch den Typus des alten Klostergymnasiums hatte, das natürlich für seine Zeit gar nicht so schlecht war, da hatte es noch einen letzten Rest von dem, was man etwa so charakterisieren könnte: Der Mensch nimmt etwas in sich auf, was ihn auf den Standpunkt einer allgemeinen Welt­anschauung bringt. Es figurierte im Studienplan der Gymnasien die sogenannte philosophische Propädeutik. Sie wurde allerdings nur in den beiden letzten Jahrgängen gepflegt. Es wurde zumeist zwar das gemacht, daß, was in den zweiten Jahrgang gehörte, in den ersten ge­nommen wurde, und was in den ersten gehörte, in den zweiten ge­nommen wurde.

alles eruit gezien zou hebben wat Goethe in „Dichtung und Wahrheit” over professor Ludwig en anderen zegt, als Goethe op 18-, 19- of 20-jarige leeftijd de dwang van het tegenwoordige hogeschoolonderwijs had moeten ondergaan. Zulke dingen zou men eens onder ogen moeten zien. Wat heeft men dan eigenlijk langzamerhand in dit onderwijs laten verdwijnen. Toen het gymnasium, dat tegenwoordig iets onmogelijks is geworden ten opzichte van de eisen van de tijd, de enige voorbereidingsschool voor het universitair onderwijs was, toen het nog het typische vertoonde van het oude kloostergymnasium, dat voor zijn tijd helemaal niet zo slecht was, bezat het nog een laatste rest van wat men als volgt kan karakteriseren: de mens neemt daar iets in zich op, wat hem op het niveau van een algemene wereldbeschouwing brengt. In het studieplan van het gymnasium nu, is een filosofische voorbereiding opgenomen. In ieder geval in de laatste twee jaren. Het werd zo gedaan dat wat in het tweede jaar hoort, in het eerste opgenomen werd en wat in het eerste zat, kwam in het tweede.

Nun aber, es war wenigstens etwas da: es war ein stehengebliebener Rest von dem, wofür in den älteren Hochschulen gesorgt wurde, daß die ersten Jahre, die der Mensch an der Hoch­schule zubringt, jedem die Möglichkeit gaben, etwas von allgemeiner Weltanschauung in sich aufzunehmen, etwas von dem in sich auf­zunehmen, was ihm überhaupt erst die Berechtigung geben kann, sich in ein besonderes Berufsstudium hineinzubegeben. Denn niemand kann in Wirklichkeit in einem besonderen Berufs studium etwas taugen, der nicht durch einen propädeutischen, einen vorbereitenden Unter­richt die Möglichkeit gewonnen hat, über allgemein menschliche An­gelegenheiten sich ein verständig empfindendes Urteil zu bilden. Man hält es heute für überflüssig, dem Menschen in einer wahren Gestalt etwas logische, etwas psychologische Begriffe beizubringen. Niemand kann vorteilhaft überhaupt irgendeinen Zweig des höheren Geistes­lebens studieren, der nicht den Durchgang durch solche logischen und psychologischen Vorstellungen genommen hat, der sich nicht dadurch gewissermaßen erst die innere Berechtigung dazu erworben hat. 

Er was tenminste daarmee nog iets: een laatste rest van waarvoor in de vroegere universiteiten werd gezorgd en waardoor in de eerste jaren, die men aan de universiteit doorbracht, ieder de mogelijkheid kreeg om iets van algemene wereldbeschouwing in zich op te nemen, iets op te nemen van alles wat eigenlijk pas het recht en de mogelijkheid kan geven om zich met zijn bijzondere beroepsstudie bezig te houden. Want niemand kan daarvoor eigenlijk in werkelijkheid deugen, die niet door een dergelijk voorbereidend onderwijs zich de mogelijkheid heeft verworven, om over algemeen menselijke aangelegenheden te kunnen oordelen. Men houdt het tegenwoordig vaak voor iets overbodigs om de mens werkelijke logische of psychologische begrippen bij te brengen. Niemand kan echter met succes eigenlijk een of andere tak van het hogere geestesleven bestuderen, die niet die logische en psychologische gedachtegangen is nagegaan, die daardoor in zekere zin innerlijk niet gerechtvaardigd is zich met zijn studie bezig te houden.

blz. 133

All diese Dinge hat das neuere Kulturgeistesleben absolut ausgemerzt. Dieses will gar nicht mehr auf den Menschen überhaupt sehen; dieses neuere Kulturgeistesleben will aus dem Geistesleben ganz fremden Impulsen heraus dieses Geistesleben dressieren.Das hat aber dazu geführt, daß, was in unserem allgemeinen Geistesbetrieb drinnen steckt, eben gar nicht mehr irgendwie das Gepräge einer einheitlichen Kultur trägt. Es hat uns zersplittert, und es hat bis jetzt nicht bewältigen können, was wir bewältigen werden müssen. Wer Erfahrung hat in diesem Gebiet, der weiß, in wie unzähligen Lob-reden gepriesen worden ist das sogenannte Spezialistentum der neueren Zeit. Man hat betont, unser Kulturleben habe eine solche Ausbreitung erfahren, daß der Mensch fruchtbar nur einen einzelnen speziellen Zweig beherrschen kann. Man hat damit auf etwas hingewiesen, was von der einen Seite her, ich möchte sagen, selbstverständlich ist. Aber man hat sich aus innerer Bequemlichkeit zugleich dieser Selbstver­ständlichkeit mit wahrer Wollust hingegeben. Denn man braucht ja jetzt nichts anderes, als sich einzukapseln in irgendeine Spezialität, und gerade durch das Einkapseln in irgendeine Spezialität wurde man ein für die heutige Zeit besonders berechtigter Kulturmensch.

Al zulke dingen nu zijn in onze cultuur uit het geestesleven verdwenen. Dit geestesleven wil eigenlijk helemaal niet meer naar de mens als zodanig kijken; onze nieuwere cultuur wil uit impulsen, die het eigenlijke geestesleven vreemd zijn, dat geestesleven dresseren. Dat heeft er echter toe geleid dat alles wat ons algemene geestesleven inhoudt, helemaal niet meer de kwaliteit heeft van een gezamenlijke cultuur en het heeft tot nog toe niet voor elkaar gekregen wat wij hadden moeten bereiken.
Wie op dit gebied enige ervaring heeft, weet hoe vaak al het specialistendom van de nieuwere tijd is geprezen. Men heeft er de aandacht op gevestigd, dat ons cultuurleven zich zodanig heeft ontwikkeld, zo rijk en gedifferentieerd geworden is, dat de mens slechts met succes een deel van dit cultuurleven beheersen kan. Men laat met dit alles zien, wat vanuit een bepaalde optiek beschouwd vanzelfsprekend is. Met een zekere innerlijke gemakzucht heeft men zich echter verder rustig bij dit alles neergelegd. Want men behoeft immers nu niets anders te doen, dan op een of ander gebied specialist te zijn; en verder behoeft men zich niet met het geestesleven te bemoeien en op zo’n manier wordt men zelfs juist voor onze tijd een bijzonder waardevol cultuurmens.

Natürlich kann derjenige, dem die Kultur am Herzen liegt, nicht hoffen, und er kann es auch nicht wollen, daß das Spezialistentum sich umwandeln soll in einen allbeherrschenden Dilettantismus; aber was angestrebt werden muß, ist, daß die ganze Erziehung, das ganze Schulwesen für den Menschen so eingerichtet werde, daß er, ich möchte sagen, in einer unteren Schichte seines Bewußtseins immer die Möglichkeit hat, von seiner Spezialität aus verständnisvolle Fäden zu ziehen zur ge­samten Kultur. Das kann nicht anders geschehen, als wenn man jeder Hochschule einen Unterbau gibt von allgemeiner Menschenbildung. Diejenigen, die heute zu den Zöpfen gehören, die werden einwenden:Ja, was tun wir denn dann mit der Fachbildung? – Man sollte nur wirk­lich einmal prüfen, wie ökonomisch man dann, wenn die Spezialitäten beginnen, mit der Fachbildung vorgehen könnte, wenn man auf all­gemein gebildete Menschen wirken kann, auf Menschen wirken kann, die wirklich etwas Menschliches in sich haben. Heute sind wir ja nun durch unsere perversen Kulturverhäitnisse leider so weit, daß man in

Natuurlijk kan hij, die de cultuur ter harte gaat, niet hopen en ook niet willen dat het specialistendom overgaat in een dilettantisme, dat op alle gebieden „thuis” is; maar we moeten er wel naar streven, dat de gehele opvoeding, het gehele schoolwezen, zodanig wordt ingericht, dat het tot gevolg heeft, dat het voor de mens, — ik zou willen zeggen in een onderlaagje van zijn bewustzijn, toch steeds mogelijk is om, vanuit zijn specialisme, begripsvolle verbindingen te leggen met de volle cultuur. Dit kan niet anders gebeuren, dan wanneer men aan iedere universiteit de basis geeft van een algemeen menselijke vorming. Diegenen, die tegenwoordig de oude pruiken dragen, zullen de tegenwerping maken: „Ja, maar wat doen we dan met de vakopleiding.” Men zou echter werkelijk eens moeten onderzoeken, hoe men zo’n vakopleiding pas dan economisch kan inrichten, wanneer men met algemeen ontwikkelde mensen kan werken, wanneer men mensen kan opleiden, die werkelijk iets menselijks in zich hebben. Tegenwoordig zijn we door onze perverse cultuurverhoudingen helaas zover, dat men het op

blz. 134

seiner Spezialität der höchstentwickelte Mensch sein kann und blitz-dumm sein kann in bezug auf alle großen Menschheitsfragen, nichts verstehen kann von diesen. Wir haben heute einmal die sonderbare Erscheinung vor uns, daß derjenige, der nur eine Volksschule, oder vielleicht diese nicht einmal ordentlich durchgemacht hat, aber durch das Leben gezerrt worden ist, über allgemein menschliche Verhält­nisse Besseres zu sagen hat, als derjenige, der durch Hochschulbildung durchgegangen ist und ein exzellenter Mensch auf seinem Gebiet ge­worden ist. Gegen diese Erscheinung hat man heute zu kämpfen, wenn man überhaupt nur daran denkt, in die Tiefe hinein diejenigen Impulse zu senden, die allein zu einer Besserung führen können, die nicht bloß dahin führen, an der Oberfläche allein Maßnahmen zu treffen, wie es die Leute wollen; die nicht dahin gehen, wohin zu gehen die Wirklich­keit fordert, wenn tatsächlich etwas geschehen soll. Natürlich haben wir heute das Übel schon so weit getrieben, daß wir ja für den Unter-bau der Hochschule gar nicht mehr die geeigneten Persönlichkeiten haben, daß wir in der furchtbaren Lage sind, überhaupt keine Lehrer mehr zu haben für eine allgemeine Menschenbildung. Denn wir haben es ja dazu gebracht, daß gerade unsere Hochschulen verschlafen haben, ich möchte sagen, die alleräußersten Ranken der Kultur.

zijn speciaal gebied bijzonder ver kan hebben gebracht, op het gebied van grote mensheidsvragen echter grenzenloos stupide kan zijn. En we kunnen daarnaast tegenwoordig het vreemde verschijnsel waarnemen, dat degene, die een basisschool, of deze nog niet eens, doorlopen heeft, door het leven zelf echter ruw is aangepakt, over algemeen menselijke verhoudingen dikwijls meer reëels weet te zeggen, dan degene, die onze universiteit heeft doorloopen en op zijn gebied een geleerd man is geworden.
Tegen zulke dingen heeft men tegenwoordig te strijden, wanneer men er werkelijk aan wil denken, om in diepere gebieden van ons cultuurleven zodanige impulsen te wekken, die werkelijk tot verbetering kunnen leiden, en die er niet enkel toe leiden dat we alleen oppervlakkige maatregelen te treffen, zoals zij willen, die geen rekening willen houden met alles wat de werkelijkheid van ons vraagt, wil er inderdaad iets positiefs gebeuren. We zitten tegenwoordig natuurlijk al zo diep in het schip, dat we voor zo’n basis op de universtiteit moeilijk meer de geschikte mensen vinden, zodat we in de verschrikkelijke toestand zitten, geen leraren meer te hebben voor zo’n algemeen menselijke opvoeding. Want zover is het gekomen dat juist onze universiteiten verslapen hebben, wat zich zelfs in het alleruiterlijkste in ons cultuurleven heeft voltrokken.

Man kann es erleben, daß an unseren Hochschulen irgendeine Wissenschaft in der Stunde, in der sie angesetzt ist, aus dem Kollegienheft von irgend­einem Professor vorgelesen wird, daß der Student sich die Sache an­hört, daß er sich dann irgendwelche Nachschriften kauft, um sich schriftlich für das Examen einzudressieren. Es ist das sogar ein ziem­lich gewöhnlicher Vorgang. Was heißt das aber in Wirklichkeit? Das heißt in Wirklichkeit: der junge Mann hat völlig versessen die Zeit, die er da zugehört hat; denn dasjenige, was wirklich geschehen ist, das ist ja nur das, daß er die Nachschriften sich eindressiert hat. Wenn er bloß das gemacht hätte, so hätte er wirklich alles das getan, was eine Wirklichkeit in der Sache ist. Das heißt: daß der Professor sich herauf-stellt aufs Podium, sein Kollegheft abliest, ist eine völlig unnötige Sache, ist absolut überflüssig.
Nun wird leicht gesagt werden können: Da haben wir also einen

Men kan meemaken, dat op onze universiteiten een of andere wetenschap op het daarvoor aangewezen uur uit het colleschrift van een of andere professor wordt voorgelezen, terwijl de student daarnaar luistert, dat die dan op een of andere manier een dictaat van dit college koopt, om zodoende in staat te zijn zich voor het examen klaar te stomen. Zoiets is zelfs tamelijk gebruikelijk. Wat betekent dit werkelijk? Dat zo’n jong mens zijn tijd op het college totaal heeft verspild met luisteren, want wat er werkelijk is gebeurd, is alleen, dat hij de dictaten erin heeft gestampt. Als hij alleen dit laatste had gedaan, had hij inderdaad gedaan, wat bij dit hele gebeuren de werkelijkheid is. D.w.z. dat het een totaal onnodige zaak, absoluut overbodig is, dat de professor op het podium is gaan staan, zijn college heeft voorgelezen. Nu zal men makkelijk zeggen: „daar heb je

solchen Botokuden vor uns, der die Abschaffung der Kollegien ver­langt! Nein, das ist nicht der Fall. Ich verlange ganz gewiß nicht die Abschaffung der Kollegien, ich mache nur darauf aufmerksam, daß die Kollegien heute gelesen werden mit Nichtberücksichtigung der kulturgeschichtlichen Tatsache, daß einmal die Buchdruckerkunst er­funden worden ist, daß dasjenige, was man bloß vorliest, wirklich besser in den Hirnkasten hineindringt, wenn es in einem ordentlich geschriebenen Buch gelesen wird. Aber ich mache auch darauf auf­merksam, daß das beste, was man durch ein gut geschriebenes Buch bekommen kann, kaum ein Zehntel von dem sein kann, was wirklich aus der unmittelbaren Persönlichkeit des Unterrichtenden so hervor­geht, daß eine seelische Verbindung entsteht zwischen dem Unter­richtenden und demjenigen, der unterrichtet wird. Das kann aber nur in einem auf sich selbst gestellten, sich selbst verwaltenden Geistes­leben geschehen, wo die Individualität sich voll entfalten kann, wo nicht Traditionen, wie es bei den Universitäten oder anderen Hoch­schulen ist, jahrhundertelang herrschen, sondern wo der Einzelne die Möglichkeit hat, bis ins einzelnste hinein er selbst zu sein. Dann wird gerade von dem mündlichen Unterricht das ausgehen, wovon man sagen kann: 

waarachtig een dwaas, die afschaffing van de colleges verlangt”. Nee, dat is niet het geval. Ik wil zeer zeker niet de colleges afschaffen. Ik wijs er alleen maar op, dat tegenwoordig colleges worden voorgelezen, zonder rekening te houden met het feit, dat al lang de boekdrukkunst is uitgevonden en dat wat men alleen maar voorleest, werkelijk beter in de hersenen doordringt, wanneer men het eenvoudig in een behoorlijk geschreven boek kan lezen. Ik leg er echter tevens de nadruk op, dat het beste, wat men door een goed geschreven boek kan opnemen, nauwelijks het tiende deel van datgene kan zijn, wat onmiddellijk door de persoon van de leraar wordt gegeven, wanneer er een innerlijk verband is tussen hem en zijn toehoorders. Zoiets kan echter alleen maar in een zelfstandig zich organiserend geestesleven, waarin de individualiteit zich ten volle kan ontplooien, waar geen tradities overheersen, zoals door de eeuwen heen op de universiteiten of andere hogescholen, maar waar de individualiteit de mogelijkheid wordt geboden, om in de kleinste kleinigheden zichzelf te zijn. Dan echter zal juist van dit mondelinge onderwijs iets uitgaan, waarvan je kan zeggen:

Wir haben abgestoßen alles das, was auch durch die Buch­druckerkunst in die Menschheit kommen will, durch die Illustrations­kunst und so weiter. Aber wir haben gerade dadurch, daß wir das ab­gestoßen haben, die Möglichkeit bekommen, ganz neue Lehrfählg­keiten zu entwickeln, die heute noch in der Menschheit schlafen. Diese Dinge gehören auch, und sie gehören sogar in allererster Linie zu den sozialen Fragen der Gegenwart. Denn erst, wenn man Herz und Sinn haben wird für diese Dinge, wird man auch eindringen können in das­jenige, was sonst vonnöten ist heute. Sehen wir uns einmal an, was aus der verkehrten höheren Bildung für die allgemeine soziale Lage herauskommt. Ich habe gestern sogar im öffentlichen Vortrag darauf aufmerksam machen müssen, daß wir im Grunde genommen gar keine Spiegelung der wirklichen sozialen Zustände, weder in der Nationalökonomie des Bürgertums noch in der Nationalökonomie des Proletariertums haben, weil wir einfach nicht die Kraft hatten, zu einer wirklichen sozialen Wissenschaft zu

we hebben ons bevrijd van alles, wat ook door de boekdrukkunst in de mensheid wil komen, door de illustratiekunst enz. Maar juist omdat we ons daarvan bevrijd hebben, hebben wij echter de mogelijkheid gekregen om heel nieuwe vermogens om les te geven, te ontwikkelen, vermogens, die tegenwoordig nog in de mensheid sluimeren. Al deze dingen behoren ook, ze horen zelfs in eerste instantie tot de sociale vragen van onze tijd. Want pas als men hart en begrip voor deze dingen heeft, zal men ook kunnen doordringen tot alles, wat op andere gebieden nodig is.
Laten we eens een blik werpen op een en ander, wat tengevolge van een verkeerde universitaire opleiding voor de algemene, sociale toestand ontstaat. Ik heb gisteren zelfs in een voordracht er opmerkzaam op moeten maken, dat we in de grond van de zaak eigenlijk helemaal niet in het tegenwoordige wetenschappelijke bewustzijn de werkelijke sociale toestanden gespiegeld vinden, noch in de staathuishoudkunde van de bourgeoisie, noch in die van het proletariaat, omdat wij eenvoudig niet de geestelijke capaciteit hadden, om tot een werkelijke sociale wetenschap te

blz. 136

kommen. Was ist unter dem Bürgertum statt der sozialen Wissenschaft entstanden? Etwas, auf das man sehr stolz ist, das man nicht müde wird, immer wieder und wieder zu preisen: das ist die moderne Sozio­logie. Nun, diese moderne Soziologie ist das unsinnigste Kultur­produkt, das überhaupt hat entstehen können. Denn diese Soziologie sündigt wider alle elementarsten Notwendigkeiten, die eine soziale Wissenschaft haben müßte. Diese Soziologie sucht ihre Größe darin, daß sie absieht von allem, was zum sozialen Wollen, zum sozialen Im­puls führen könnte, daß sie bloß historisch und statistisch verzeichnet die sogenannten soziologischen Tatsachen, damit sie den Beweis scheinbar liefert, daß der Mensch eine Art soziales Tier ist, daß der Mensch in der Gesellschaft drinnen lebt. Diesen Beweis, den hat sie, allerdings unbewußt, recht stark geliefert, diese Soziologie; sie hat ihn dadurch geliefert, daß sie nichts anderes zutage förderte, als die platte­sten soziologischen Urteile, das heißt diejenigen, welche allgemein, welche Gemeingut sind, Trivialitäten. Nirgends aber ist der Wille vor­handen, die Erkenntnisse der Gesellschaftsgesetze so zu finden, wie sie einlaufen müssen in das menschliche soziale Wollen. 

komen. Wat is onder de bourgeoisie in plaats van een sociale wetenschap ontstaan? Waarop men zeer trots is, zodat men er geen genoeg van krijgt het voordturend te prijzen: dat is de moderne sociologie. Wel dit is het meest onzinnige cultuurproduct dat heeft kunnen ontstaan. Want deze sociologie zondigt tegen de meest elementaire eisen die aan een sociale wetenschap gesteld moesten worden. Deze sociologie zoekt haar grootheid, daarin dat ze ervan afziet om in alles door te dringen, wat mensen tot sociaal willen, tot sociale impulsen brengen kan. Ze zoekt groot te zijn, daarin dat ze enkel historische en statistische z.g. sociologische feiten registreert, opdat ze schijnbaar het bewijs levert, dat de mens een soort sociaal dier is, dat de mens in het maatschappelijk leven als zodanig geheel opgaat. Dat bewijs heeft ze zeer zeker onbewust zeer sterk geleverd, door niets anders te vragen dan de meest triviale sociologische oordelen, d.w.z. algemeenheden, wat gemeengoed is, trivialiteiten. Nergens echter bespeur je de wil, de wetten van de samenleving zo te leren kennen dat  ze uitmonden in de sociale wil van de mens.

Damit ist aber auf diesem Gebiet die Kraft des Geisteslebens überhaupt gelähmt. Wir haben in allen nicht proletarischen Schichten heute, das muß ruhig zugestanden werden, überhaupt kein soziales Wollen. Das soziale Wollen fehlt vollständig, weil gerade da, wo es hätte gepflegt werden sollen, im Hochschulunterricht, Soziologie an die Stelle von Sozial­wissenschaft getreten ist; ohnmächtige Soziologie an die Stelle von den Willen durchpulsender, den Menschen anregender Sozialwissen­schaft. Bis in die Tiefen des Kulturlebens hinein gehen diese Dinge. Da müssen sie aufgesucht werden, sonst kommt man ihnen überhaupt nie­mals bei. Man denke sich nur einmal, wie anders die Menschen im Leben drinnen stehen würden, wenn erfüllt würde, was in einer vorigen Betrachtung hier ausgesprochen worden ist. Statt daß die Men­schen den Blick abgewendet bekommen zu urältesten Kulturepochen, die unter ganz anderen Gesellschaftsverhältnissen ihre Struktur emp­fangen haben, müßte gerade in dem Lebensalter, wo die Empfindungs-seele fein vibrierend zum Dasein kommt, vom vierzehnten, fünfzehnten

Door dit alles is zodoende op dit gebied de reëele kracht van het geestesleven lam geslagen. We hebben in alle niet proletarische lagen van de bevolking tegenwoordig helemaal geen sociaal willen: dit moet men gewoon toegeven. Sociaal willen ontbreekt daar volkomen, omdat juist op de plaatsen, waar dit willen zijn wetenschappelijke loutering en bewustwording moest vinden, n.l. op de universiteiten, sociologie de plaats van de sociale wetenschap inneemt; krachteloze sociologie i.p.v. een sociale wetenschap die de wil van de mens impulseert, die de mens stimuleert. Tot in de diepten van ons cultuurleven gaan deze dingen en daar moeten ze worden opgezocht, anders begrijpt men nooit hoe deze dingen in het sociale leven werken. Bedenk eens, hoe heel anders de mensen in het leven zouden staan, als werkelijkheid zou worden, wat bij andere uiteenzettingen hier werd uitgesproken. In plaats dat de mensen leren wegkijken van de oudste cultuurperioden die onder heel andere maatschappelijke verhoudingen hun structuur kregen, moet juist in de tijd waarin de gewaarwordingsziel op een fijzinnige manier tot uitdrukking komt, vanaf het veertiende, vijftiende

blz. 137

Jahre aufwärts, der Mensch unmittelbar eingeführt werden in das aller-, allernächstliegende gegenwärtige Leben. Er müßte kennen­lernen, was auf dem Acker vor sich geht, er müßte kennenlernen, was im Gewerbe vor sich geht, er müßte die verschiedenen Handelsverbin­dungen kennenlernen. Das alles müßte der Mensch aufnehmen. Und man denke sich, wie er dann ganz anders ins Leben hinaustreten würde, wie er ein selbständiger Mensch wäre, und wie er nicht sich aufdrängen lassen würde dasjenige, was heute oftmals gerade als die höchste Er­rungenschaft der Kultur gepriesen wird, was aber nichts anderes ist als die wüsteste Dekadenzerscheinung. Nur auf dem Boden eines sich selbst verwaltenden Geisteslebens kann zum Beispiel auch wirkliche Kunst gedeihen. Und wirkliche Kunst ist Volkssache; wirkliche Kunst ist im eminentesten Sinne etwas Soziales. Derjenige, der den griechischen, den romanischen, den goti­schen Baustil studiert in dem Sinne, wie das heute oftmals geschieht, der weiß über das, was in Betracht kommt, im Grunde genommen noch recht wenig. Erst derjenige kennt, was im griechischen, im ro­manischen, im gotischen Baustil liegt, welcher weiß, wie die ganze soziale Struktur der Zeit, als diese Stile herrschten, in Formen, in Linienführung, in Abbildlichkeit innerhalb dieser Stile zu sehen war, wie die Kunst fortschwang in den menschlichen Seelen. 

levensjaar af, de mens zonder omwegen in aanraking moet komen met het actuele leven van tegenwoordig. Hij moet weten wat er in de landbouw gebeurt, wat in de handel, hij moet de verschillende handelsverbindingen leren kennen. Dat moet hij allemaal in zich opnemen. En bedenk dan hoe hij dan heel anders het leven in zou gaan, hoe zelfstandig hij dan als mens zou zijn en hoe hij zich niet zou laten opdringen wat tegenwoordig vaak als het hoogste resultaat van de cultuur geprezen wordt, wat in feite toch niets anders is dan de grofste verschijnselen van decadentie. Ook alleen maar op basis van een geestesleven dat zichzelf organiseert, kan bijv. de echte kunst gedijen. Werkelijke kunst is een zaak van het volk, is iets eminent sociaals. Wie de Griekse, de Romaanse, de Gothische bouwstijl bijv. op de manier bestudeert, die men tegenwoordig dikwijls gewend is, komt van wat daarin van betekenis is, eigenlijk maar zeer weinig te weten. Pas diegene weet echt ietst van wat in de Griekse, Romaanse, Gothische bouwstijl leefde, die weet, hoe de hele sociale structuur van die tijd, toen deze bouwstijlen overheersten, in de vormen, in het bewegen van de lijnen, in de plasticiteit van deze bouwstijlen te zien was, die weet, hoe de kunst dan verder doorklonk in het menselijke zielenleven.

Was der Mensch im Alltag tat, bis in die Fingerbewegung hinein, war ein Fort-schwingen desjenigen, was er sah, wenn er diese Dinge betrachtete, die ihm die Möglichkeit boten, die wirklich reale Wesenheit, sagen wir, eines Baustiles in sich aufzunehmen. Man bedarf heute der Ein­setzung der Ehe zwischen Kunst und Leben, die aber nur auf dem Boden eines freien Geisteslebens gedeihen kann. Oh, welcher Jammer, meine lieben Freunde, daß unsere Kinder in Schulstuben geführt wer­den, die wahrhaftig barbarische Umgebungen für die jungen Gemüter sind! Man denke sich jede Schulstube – nicht in der dekorativen Weise künstlerisch ausgestaltet, wie man sich das heute oftmals denkt, aber man denke sie sich von einem Künstler so ausgestaltet, daß dieser Künstler die einzelnen Formen in Einklang gebracht hat mit dem, worauf das Auge fallen soll, während es das Einmaleins lernt.
Die Gedanken, die sozial wirken sollen, können nicht sozial wirken,

Al wat de mens in het dagelijks leven deed, tot in de beweging van zijn vingers was als een verder bewegen en leven van alles, wat hij zag, als hij naar deze dingen keek; deze gaven hem de mogelijkheid, het werkelijk sociaal reële, dat in deze kunstwerken leefde, in zich op te nemen. We hebben tegenwoordig zo’n  huwelijk tussen kunst en leven op onze manier weer nodig; dit kan echter enkel op de bodem van een vrij geestesleven gedijen. Wat jammer beste vrienden, dat onze kinderen in schoollokalen worden gebracht, die werkelijk een barbaarse omgeving voor het jeugdige gemoedsleven zijn! Denk je eens in dat ieder
schoollokaal — niet op decoratieve manier versierd, zoals men zich dit tegenwoordig dikwijls voorstelt— maar door een kunstenaar zo gevormd, dat deze kunstenaar de verschillende daar aanwezige vormen in harmonie heeft gebracht met datgene waarop het oog moet rusten, terwijl het kind de tafels van vermenigvuldiging leert. De voorstellingen, die sociaal moeten werken, kunnen dat niet,

blz. 138

wenn nicht, während diese Gedanken sich formen, in einer Neben­strömung des geistigen Lebens in die Seele dasjenige einzieht, was aus einer wirklich lebensgemäßen Umgebung herkommt. Dazu aber be­darf es auch, sagen wir, für das Künstlertum eines ganz anderen Le­bensganges, als ihm heute gegönnt ist während des Heranwachsens. Es wird ja heute gerade derjenige, der den künstlerischen Trieb in sich fühlt, gar nicht die Möglichkeit haben, dem Leben nahezukommen. Fühlt er in sich, sagen wir, den Trieb, Maler zu werden, dann drängt ihn das Leben dazu, möglichst früh irgendwelche Schinken anzustrel­chen, denn er meint, es käme darauf an, irgend etwas zu schaffen, was innere Befriedigung gibt. Selbstverständlich kommt es darauf an; aber es handelt sich darum, ob zuerst der Impuls für diese innere Be­friedigung den Weg hinaus ins Leben gefunden hat, so daß man die größte innere Befriedigung dann empfindet, wenn man das Leben zu­erst frägt: was ist zu schaffen? und wenn man auch immer die Ver­pflichtung, die gewissenhafte Verpflichtung fühlt, daß man dem Leben nichts entnimmt, was man ihm nicht wieder zurückgibt. Dadurch daß heute, sagen wir, die Maler Landschaften liefern für diejenigen Leute, die doch nicht viel verstehen davon, dadurch wird nicht Kunst ge­fördert, sondern Kunst in den Abgrund hineingeworfen. 

als niet, terwijl deze gedachten zich vormen, als in een nevenstroom een geestesleven de zielen doortrekt, dat zijn omgeving een vorm heeft gegeven die in overeenstemming met het werkelijke leven is. Daarvoor is echter eveneens een heel andere levensgang voor de kunstenaar nodig, dan hem tegenwoordig is gegund. Tegenwoordig wordt immers juist degene, die een kunstenaarsdrang in zich voelt, helemaal niet de mogelijkheid gegeven, het leven nader te leren kennen. Voelt de wordende kunstenaar de drang in zich om, laten we zeggen, schilder te worden, dan dwingt het leven hem, zo vroeg mogelijk iets te schilderen, wat bevalt, want men meent, dat het er vooral op aankomt, iets te scheppen, wat innerlijke bevrediging geeft. Natuurlijk komt het daarop aan; maar het gaat er vooral om, of de impulsen, die tot zo’n innerlijke bevrediging leiden, eerst de weg in en door het leven hebben gevonden, zodat men de grootste innerlijke bevrediging dan pas geniet, als men eerst het leven heeft gevraagd: „wat leeft er in de werkelijkheid, dat mij aanleiding tot scheppende arbeid geeft?” en dan de verplichting voelt, dat men aan het leven niets ontleent, wat men dit leven niet op zijn beurt teruggeeft. Omdat tegenwoordig de schilder, laten we zeggen, landschappen levert voor mensen, die daarvan toch niet veel begrijpen, wordt ware kunst niet gediend, daardoor wordt kunst enkel in de afgrond geworpen.

Wir haben so eine unnötige Luxuskunst neben einer barbarischen Gestaltung un­serer Lebensumgebung. Denken wir uns nur einmal, daß der Zustand eintritt, den herbeizuführen bestrebt ist mein Buch über die soziale Frage, wo aus dem einfachen Grunde, daß jedes Produktionsmittel nur so lange etwas kosten kann, bis es fertig ist, es nach Fertigstellung frei in den Gesellschaftsbau übergeht. Denken wir uns, wie da wegfallen würde jedes individuelle egoistische Interesse, wie ganz von selbst, instinktiv, intuitiv auf keimen würde in jedem, der schafft, die Ten­denz, für die ganze Menschheit zu schaffen, und wie er suchen würde diese Möglichkeit, für die ganze Menschheit zu schaffen, statt dessen, was heute bei vielen vorliegt, daß sie für die Kapitalisten schaffen, nach deren Unbedürfnissen. Das ist ja vor allen Dingen die Aufgabe:
so zu sozialisieren, daß unter der Sozialisierung nicht alles Geistesleben unter die Räder kommt.
In diesem Punkte haben ja unsere leitenden, führenden Kreise überhaupt

Zo’n onnodige kunst hebben we echter, die enkel de luxe dient en daarnaast zijn we in ons dagelijks leven door barbaarse vormen omgeven.
Denken we ons nu eens in, dat een toekomst gaat dagen, waarin gestreefd wordt om na het tot stand brengen van de productiemiddelen deze vrij beschikbaar kunnen komen voor het maatschappelijke leven om de eenvoudige reden, dat ieder productiemiddel slechts in de periode van zijn totstandkoming een waar kan zijn, iets kan „kosten.”. Ik heb dit alles in mijn boek „De Kernpunten van het Sociale Vraagstuk” [3] nader uiteengezet. Denken we ons in hoe dan geheel „van zelf” instinctief, intuïtief in iedere productieve individualiteit de drang zou ontstaan, om voor de samenleving te werken, in plaats van, zoals tegenwoordig, voor de „kapitalist” te scheppen, naar diens behoeften, die meest zeer triviaal genoemd kunnen worden. Dat is vooral nodig voor ons, om zo te socialiseren, dat ook het geestesleven gesocialiseerd wordt, en niet onder de voet gelopen wordt. Op dit punt hebben onze leidende kringen überhaupt

blz. 139

noch nicht einmal den allerersten Impuls, auf das Richtige zu sehen. Diese Kreise skandalisieren sich heute über Spartakisten, Bol­schewisten und so weiter. Ja, die Spartakisten, die Bolschewisten haben sich nicht selber gemacht. Wer hat sie gemacht? Unsere leiten­den, führenden Kreise! Denn die haben keinen Impuls in sich gefühlt, eine wirkliche Volkskultur zu begründen.Es gäbe keinen Bolschewis­mus und keinen Spartakismus, wenn die leitenden, führenden Kreise ihre Pflicht getan hätten. Abgesehen davon, daß auch Spartakismus und Bolschewismus nicht so sind, wie die Leute in den führenden Kreisen heute sie sich ausmalen, um Schauerstückchen vor die Welt hinzustellen und ihre Kanonen zu rechtfertigen. Das nur nebenbei.
Heute wäre insbesondere in den leitenden, führenden Kreisen not­wendig ein klares und ungefärbtes In-sich-Einkehren. 

nog niet eens de allereerste impuls het juiste te zien. Deze kringen vinden tegenwoordig de spartakisten, de bolsjewieken enz. schandalig. Maar die hebben zichzelf niet gemaakt. Wie dan wel? Onze leidinggevende kringen! Want die hebben in zichzelf geen impuls gevoeld tot het in het leven roepen van een werkelijke volkscultuur. Er zou geen bolsjewisme of spartakisme bestaan wanneer de leidinggevende kringen hun plicht gedaan zouden hebben. Afgezien daarvan dat het bolsjewisme en spartakisme niet zo zijn als de mensen in die leidende kringen ze tegenwoordig afschilderen om de wereld schrikbeelden te geven en hun kanonnen te rechtvaardigen. Maar dat terzijde.
Voor die leidende kringen is het nu heel nodig om bij zichzelf te rade te gaan, zuiver en niet gekleurd.

Dazu ist wenig, wenig Neigung vorhanden. Sehen Sie, das Zeug zu einer Besserung der Seele, das hat wahrhaftig die Menschheitsentwickelung noch nicht aus dieser Seele herausge­rissen, das wäre noch immer da; das wäre selbst, und sogar in beson­derem Maße, im deutschen Volke da. Aber dieses deutsche Volk, das hat seit langer, langer Zeit stets abgesehen davon, die Keimkräfte der eigenen Gedanken, der eigenen Empfindungen, der eigenen Impulse in sich zu entwickeln.
Und in die unterste Schulstufe sind die Impulse eingeimpft worden, die den so großartig angelegten deutschen Men­schen zu einer Obrigkeitsmaschine machen; zu einer Maschine, die blind der Obrigkeit folgt. Es ist ein Zusammenhang zwischen all dem, was heute so furchtbar uns vor Augen tritt, und dieser falschen Er­ziehung, dieser Erziehung, die den Menschen nicht frei und selbstän­dig macht, weil sie selbst nicht frei und selbständig ist.

Daar heeft men heel weinig zin in.
Ziet u, voor een verbetering van de ziel heeft de mensheidsontwikkeling echt nog niet de rommel uit deze ziel weggehaald, die zit er nog steeds; die zit zelfs en dat nog op een bijzondere manier in het Duitse volk. Maar dit Duitse volk heeft sinds heel lang afgezien de kiemkracht van de eigen gedachten, de eigen gevoelens, de eigen impulsen in zich te ontwikkelen.
En in de laagste schoolklassen zijn de impulsen ingepeperd die van de zo rijk begaafde Duitser een overheidsmachine maken; een machine die blind de overheid volgt. Er bestaat een samenhang tussen wat ons nu zo vreselijk duidelijk wordt en deze verkeerde opvoeding, een opvoeding die de mens niet vrij en zelfstandig maakt, omdat deze opvoeding zelf niet vrij en zelfstandig is.

Diese Erzie­hung, die sich um so wohler fühlt, je mehr sie in den Staat eingeschnürt sein kann, damit sie sich dann weiter wohl fühlen kann, wenn in un­zähligen Versammlungen der Beschluß gefaßt werden kann: Wir ste­hen voll Vertrauen zu der Regierung, die in Versailles jetzt das Nötige dazu beiträgt, uns den Kragen abzuschneiden. In unzähligen Versamm­lungen werden die Beschlüsse gefaßt: Wir stehen fest hinter dieser Re­gierung. Während in Wahrheit in dieser Regierung kaum ein Mensch sitzt, der hineingehört, während die ersten Anforderungen wären,

Deze opvoeding die zich des te beter voelt naar mate zij meer in de staat ingebed kan zijn, zodat ze zich dan verder ook goed kan voelen, wanneer er in talloze vergaderingen het besluit genomen kan worden: we hebben het volste vertrouwen in de regering die in Versailles nu het nodige bijdraagt om ons te benadelen. In talloze vergaderingen worden besluiten genomen: wij staan pal achter deze regering. Terwijl er in werkelijkheid in deze regering nauwelijks iemand aanwezig is die daar hoort, terwijl toch de eerste vereisten zijn,

blz. 140

offen und frei zu gestehen: Alles dasjenige, was da geschieht, ist nur die Fortsetzung jenes Unheils, das sich in deutschen Gauen vollzogen hat im Unglücksjahr 1914. In diese Dinge hinein ergießen sich die Fehler unseres Erziehungswesens. Und diese Fehler unseres Erzie­hungswesens, sie haben dem Menschen alle Möglichkeit benommen, Augenmaß zu haben für die Ereignisse des Lebens. Wie ich Ihnen heute geschildert habe, daß auf der einen Seite ver­nünftiges Schulwesen, das auf Konzentration sieht, nicht auf den ver­ruchten Stundenplan, hineinbringen würde in den Menschen selb­ständige Verstandeskraft und Vernünftigkeit, so würde wahres Durch­dringen unserer Gesellschaft schon von der Erziehung aus mit sozialer Kunst eine richtige Willenskultur zustande bringen. Denn niemand kann wollen, der nicht den Willen anerzogen hat durch echte künst­lerische Erziehung. Dieses Geheimnis vom Zusammenhang der Kunst mit dem Leben und namentlich mit dem Willenselement des Menschen, dieses zu erkennen, das ist eine der allerersten Anforderungen künfti­ger psychologischer Pädagogik, und alle zukünftige Pädagogik muß psychologisch sein.

open en vrij toe te geven: alles wat er gebeurt, is alleen maar de voortzetting van het onheil dat zich ook in het Duitse volk voltrokken heeft in het rampjaar 1914. En daarbij komen dan nog de fouten van ons opvoedingssyteem. En die hebben de mensen alle mogelijkheden ontnomen, adequaat onder ogen te zien wat er in het leven gebeurt.
Zoals ik u heb laten zien dat enerzijds het zinvolle van het onderwijs om in de mens de kracht om zelfstandig en ook samenhangend te kunnen denken tot ontwikkeling te brengen, waarbij het om concentratie gaat, niet om dat vermaledijde urenrooster, zo zou een werkelijk doordríngen van onze maatschappij met sociale kunst, beginnend in de opvoeding, een juiste wilscultuur tot stand brengen. Want niemand kan zijn wil ontplooien wanneer zijn wil niet ontwikkeld is door een echte kunstzinnige opvoeding. Dit geheim van de samenhang van de kunst met het leven, vooral met het wilselement van de mens, dit te erkennen is een van de allereerste eisen aan een toekomstige psychologische pedagogiek en de totale pedagogiek van de toekomst moet psychologisch zijn. 

Die Erbauer dieser Psychologie werden sogar kaum, so wie die Dinge jetzt stehen, wo alle Psychologie den Leuten ausgetrieben ist, andere Menschen sein können als die Künstler, die noch ein wenig Psychologie in ihren Adern haben, während Psycho­logie sonst aus unserer Bildung verschwunden ist. In der wissenschaft­lichen Bildung ist auch nicht ein Atömchen davon mehr vorhanden. Eine solche Hineinstellung ins Leben, die wäre möglich, wenn wirk­lich einer für alle und alle für einen arbeiten würden, weil dann die Produktionskräfte so angewendet würden, daß die Zeit vorhanden wäre zu solcher Erziehung. Denn viel Humbug, der heute geredet wird, brauchte gar nicht geredet zu werden, wenn man ernst und offen reden wollte, wenn erfüllt würde, was dem Geistesleben auch nur nützen könnte, daß ineinander arbeitet Handarbeit und Geistesarbeit, was in der Zukunft doch angestrebt werden müßte. Dann würde auf der gan­zen Erde, wenn jeder – nun, der Jeder wird es nicht sein können, aber eine gewisse Annäherung an das Ideal kann stattfinden – seinen Teil Handarbeit verrichten würde, kein Mensch mehr als höchstens drei bis vier Stunden am Tage handzuarbeiten brauchen. Eine wenigstens­

De samenstellers van deze psychologie zullen nauwelijks, zoals het er nu uitziet, nu alle psychologie zowat verbannen is, andere mensen kunnen zijn dan de kunstenaars die nog een beetje psychologisch gevoel in hun aderen hebben, terwijl de psychologie uit ons vormingswezen is verdwenen. In de wetenschappelijke vorming is daar geen greintje meer van over. Zo in het leven staan zou mogelijk zijn wanneer daadwerkelijk die ene voor iedereen en iedereen voor die ene zou werken, omdat dan de productiekrachten zo gebruikt zouden worden dat er tijd zou zijn voor een dergelijke opvoeding. Want de vele onzin die er tegenwoordig uitgekraamd wordt, zou helemaal niet gezegd worden wanneer men ernstig en open zou willen spreken, wanneer in vervulling zou gaan wat ook het geestesleven ten goede zou komen, dat het handwerk en het intellectuele werk samengaan, waarnaar in de toekomst toch gestreefd moet worden. Dan zou over de hele wereld, wanneer iedereen – nu ja, het ideale iedereen zal niet gaan, maar een zekere benadering van het ideaal kan plaatsvinden – zijn deel handwerk zou verrichten, geen mens dat meer dan ten hoogste drie tot vier uur per dag zou hoeven te doen.

blz. 141

approxirnative Rechnung ergibt dieses. Was über drei bis vier Stunden hinaus handgearbeitet wird, das bewirken nicht die in der Mensch­heitsentwickelung liegenden Notwendigkeiten, das bewirken – das kann man ohne Emotion, ohne alle Aufregung heute sagen als voll­ständig objektive Tatsache -, das bewirken die unzählig unter uns wandelnden Faulenzer und Rentengenießer. Aber diesen Dingen muß eben ganz notwendig ehrlich und aufrichtig ins Auge geschaut wer­den. Denn die Korrektur dieser Verhältnisse hängt nicht allein davon ab, daß im kleinen da oder dort etwas geändert wird, sondern sie hängt davon ab, daß wir unsere Erziehung, unsere Volkspädagogik so ein­richten, daß die Menschen durch die Erziehung, durch das Schul­wesen, Augenmaß für das Leben bekommen. Heute liegt die Sache so, daß unser Erziehungswesen Menschenpflanzen an die Oberfläche treibt, die nicht das geringste Augenmaß haben für die Dinge, die um uns herum vorgehen. Daher sind alle die Nachrichten, die zum Beispiel von Versailles kommen, so unsinnig, weil niemand ein Urteil darüber hat, welches Gewicht das eine oder das andere hat, aus welchen Motiven heraus das eine oder andere Volk urteilt, was bei dem einen oder anderen Volk aus seiner menschlichen Wesensgrundlage eine Notwendigkeit ist.

Dat blijkt tenminste bij benadering uit een berekening. Wat er meer dan drie à vier uur aan handwerk verricht moet worden, komt niet door wat in de mensheidsontwikkeling noodzakelijk is, dat komt – dat kun je zonder emotie, zonder alle opwinding tegenwoordig zeggen als een volledig objectief feit –  door de luilakken die onder ons zijn. Maar deze dingen moeten toch nodig eerlijk en oprecht onder ogen worden gezien. Want het verbeteren van deze omstandigheden hangt er niet alleen van af of we onze opvoeding, onze volkspedagogie zo vormgeven dat de mens door zijn opvoeding, door de school, geleerd heeft op adequate manier in het leven te handelen.
Tegenwoordig zit het zo dat ons opvoedingswezen menselijke planten kweekt die niet de geringste opmerkingsgave hebben voor de dingen die om ons heen gebeuren. Daarom zijn alle berichten die bijv. uit Versailles komen, zo onzinnig, omdat niemand een oordeel heeft over met welk belang voor het een of het ander, met welke motieven het ene of het andere volk een oordeel velt, wat bij het ene of het andere volk vanuit zijn menselijke wezensgrond een noodzakelijkheid is.

Daher wird man auch nicht verstanden, wenn man über solche Dinge redet. Würde auch nur ein Fünkchen von dem Wesen des dreigliedrigen sozialen Organismus in das menschliche Verständnis einziehen können, so würde man sehen, wie dasjenige, was uns vom Westen droht, die Überflutung alles poli­tischen und Geisteslebens mit dem Wirtschaftsleben ist; wie dasjenige, was vom Osten zu uns dringt, auch aus Rußland heraus, der Aufschrei der Menschheit ist nach Herausrettung des Geisteslebens aus dem Wirtschaftsleben. Zwei Pole stehen sich entgegen, der Westen und der Osten, und wir in der Mitte haben die Aufgabe, auf den Westen hin­zusehen und seine Schäden nicht bei uns aufkommen zu lassen; auf den Osten hinzusehen und dasjenige aus uns selbst zu pflegen, was er uns sonst nicht nach Jahrhunderten, sondern nach Jahrzehnten auf­erlegen muß, weil der Menschheit das auferlegt werden muß, was sie sich nicht selber auferlegt. Wir haben die Aufgabe, hier in der Mitte Europas dasjenige zu pflegen, was nur aus den drei Gliedern des sozialen

Vandaar dat ze je ook niet begrijpen, wanneer je over deze dingen spreekt. Al zou ook maar een sprankje van wat sociale driegeleding is op menselijk begrip kunnen rekenen, dan zou men zien wat ons vanuit het Westen bedreigt, het overspoelen van het gehele politieke en geestelijke leven met het economische; en wat vanuit het Oosten tot ons komt, ook vanuit Rusland, een schreeuw van de mensheid naar de redding van het geestesleven uit het economische.
Twee polen staan tegenover elkaar, het Westen en het Oosten en wij in het midden, hebben de opdracht naar het Westen te kijken en het schadelijke bij ons geen kans te geven; naar het Oosten te kijken en bij onszelf te verzorgen wat het Oosten ons ook niet na eeuwen, maar na decennia moet opleggen, omdat de mensheid opgelegd moet krijgen, wat het zichzelf niet oplegt. Wij hebben de opdracht, hier in het midden van Europa te verzorgen, wat alleen maar uit de drie gebieden van het sociale

blz. 142

Organismus heraus gepflegt werden kann. Würde heute eine Über­macht der Kultur des Ostens entstehen, dann würde die Erde über­schwemmt werden mit nebuloser Mystik, die Erde würde über­schwemmt werden mit wirklichkeitsfremder Theosophie. Würde die Übermacht im Westen entstehen, dann würde die Erde überschwemmt werden, tyrannisiert werden durch das bloße materielle Leben. Diese Aufgabe hätten wir: zwei furchtbare Schädigungen der Menschheit abzuhalten durch eine vernünftige Dreigliederung des sozialen Orga­nismus, dadurch, daß wir das Wirtschaftsleben, das Geistesleben ver­selbständigen und dem Staate die Möglichkeit benehmen, diese Dinge so weit zu treiben, bis von Westen und Osten, über uns zusammen-brechend, unser Untergang kommt.
Ein objektiver Blick nach dem Westen hin ergibt das heute vor allen Dingen, wie sehr man aufmerksam sein müßte auf alles dasjenige, was ausgeht von den romanischen Völkern. 

organisme verzorgd kan worden. Wanneer er nu een overmacht aan Oosterse cultuur ontstaat, dan zou de wereld overspoeld worden met schimmige mystiek, de aarde zou overspoeld worden met een wezensvreemde theosofie. Zou die overmacht in het Westen ontstaan, dan zou de wereld overspoeld worden, getiranniseerd door alleen maar het materiële leven. Deze opdracht hebben wij: twee vreselijk schadelijke stromingen in de mensheid tegen te houden door een verstandige driegeleding van het sociale organisme, door het economische en geestesleven op zichzelf te stellen en de staat de mogelijkheid te ontnemen, deze dingen zo ver te laten komen dat vanuit het Westen en het Oosten over ons losbarstend, onze ondergang komt.
Een objectieve blik naar het Westen leert ons nu vooral hoe zeer je moet letten op alles wat er van de Romaanse volkeren uitgaat.

Denn nichts Gefährlicheres könnte für uns sein, als wenn wir uns Illusionen hingeben würden darüber, daß aus sehr tiefen, tiefen Grundlagen heraus vor allen Din­gen Frankreich an unserem Untergang arbeitet. Wenn wir Frankreich daran verhindern, dann kommen wir über dasjenige, was uns von eng­lischer Seite droht, leicht hinweg. Aber dazu gehört Unterscheidungs­vermögen, ein Augenmaß für die Dinge. Dazu ist vor allen Dingen notwendig die Einsicht, daß, vielleicht mit wenig Ausnahmen, alle diejenigen, die von Deutschland aus – ich weiß nicht, wie man sagen soll, damit man niemand kränkt – heute in Versailles über das Schick­sal Deutschlands verhandeln, nicht weiter als Instrumente verwendet werden für diese Verhandlungen. Das sind Dinge, die eben heute ge­sehen werden müßten ungeschminkt, die heute so gesehen werden müssen, meine lieben Freunde, daß man gar keine Konzessionen auch in seinem inneren Urteil macht. Sieht man das aber heute ein, dann mmmt man durch ein solches Sehen den ersten Impuls auf, den man insbesondere für Volkspädagogik braucht; man sieht, was die bis­herige Volkspädagogik an die Oberfläche getrieben hat an Menschen, die heute Menschenschicksal machen.
Es ist natürlich bequemer, die allertrivialsten Urteile an dasjenige anzugliedern, was hier eigentlich gemeint ist, als ausgehend von den

Want niets kan gevaarlijker voor ons zijn dan wanneer we er ons illusies over maken dat met name Frankrijk vanuit diepe, zeer diepe gronden aan onze ondergang werkt. Wanneer we Frankrijk dit beletten, dan ontsnappen we makkelijker aan wat ons van Engelse zijde bedreigt. Maar daar heb je onderscheidingsvermogen voor nodig, een vermogen om die dingen goed te zien. Daarvoor is vooral het inzicht noodzakelijk dat, misschien met een paar uitzonderingen, dat ieder die namens Duitsland – ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, zonder te beledigen – nu in Versailles over het lot van Duitsland onderhandelt – niet meer dan als werktuig gebruikt wordt voor deze onderhandelingen.
Dat zijn de dingen die nu gezien moeten worden, zonder opsmuk, die nu, beste vrienden, zo gezien moeten worden dat men helemaal geen concessies doet, ook niet in zijn eigen diepe oordeel. Als men dat nu maar inziet, dan neemt men daardoor de eerste impuls op die men in het bijzonder nodig heeft voor de volkspedagogie; je ziet wat de volkspedagogie tot nog toe als gevolg heeft bij mensen die tegenwoordig het lot van de mensheid bepalen.
Het is natuurlijk makkelijker de meest triviale oordelen te verbinden aan wat hier eigenlijk wordt bedoeld, uitgaand van de 

blz. 143

Anregungen, die gegeben werden, auf die verschiedenen Menschen­felder zu sehen, damit auf diesen verschiedenen Menschenfeldern das Richtige getroffen werden kann. Als ich vor längerer Zeit in unserem Bau in Dornach gesprochen habe von der Dreigliederung des sozialen Organismus, da verging einige Zeit, und es tauchte nachher auf ein ganz sonderbarer Plan. Als ein groteskes Beispiel, wie die Menschen heute erzogen sind, darf ich vielleicht diesen Plan anführen. Da ist der Bau, an dem Bau beschäftigt einige Menschen, damit verbunden an­dere, die nichts zu tun haben, und die in der Umgebung leben. Über die Dreigliederung des sozialen Organismus wurde gesprochen. Nun entstand in einigen Köpfen, die heute, möchte ich sagen, selbstver­ständliche Idee, man müsse doch irgendwo anfangen. Und man wollte nun irgendwo zu sozialisieren anfangen, indem man in der wüstesten Weise sektiererisch ein kleines Gebiet ins Auge faßt und in diesem kleinen Gebiet die wüstesten Pflanzen der Selbstsucht aufsprießen läßt, und dann sagt, man hat doch irgendwo mit dem Sozialisieren an-gefangen. Also sollte zunächst das, was an Menschentum um den Bau herum gruppiert war, sozialisieren, den dreigliedrigen sozialen Orga­nismus in Szene setzen.

stimulans die gegeven wordt om op de verschillende menselijke terreinen te kijken, zodat daarop dan het juiste gedaan kan worden. Toen ik al een poos geleden in ons gebouw in Dornach over de driegeleding van het sociale organisme had gesproken, verstreek er een bepaalde tijd en toen dook er later een wonderlijk plan op. Als een grotesk voorbeeld van hoe de mens vandaag de dag opgevoed wordt, mag ik dit plan wellicht belichten. 
We hebben het gebouw*, bij het gebouw werkzaam een paar mensen, een paar andere eraan verbonden die niets hebben te doen en die in de omgeving wonen. Er werd over de driegeleding gesproken. Nu ontstond in een paar hoofden het in deze tijd vanzelfsprekende idee dat je toch ergens moet beginnen. En men wilde nu met socialiseren beginnen door op de meest vreselijke manier sektarisch een klein gebied te nemen om het meest vreselijke egoïsme te laten opbloeien om dan te zeggen dat men toch ergens met socialiseren begonnen is. Dus dan zou alles wat aan menselijkheid rondom ons gebouw allereerst moeten socialiseren door het drieledige sociale organisme in scène te zetten. 

Pläne wurden entworfen, wie die Dornacher den dreigliedrigen sozialen Organismus in Szene setzen. Man konnte nichts anderes tun, als den Leuten sagen: Was soll denn das eigentlich heißen? Nehmt einmal an, ihr macht Ernst mit der Sache: Dann käme als erstes die Selbständigkeit des Wirtschaftslebens. Ja, dann müßtet ihr euch natürlich vor allen Dingen Kühe anschaffen und melken und alles dasjenige tun, was scheinbar eine Wirtschaftsoase herbeiführen kann. Und dann könnten, weil mit dieser Wirtschaftsoase nach außen hin in Verbindung stehen müssen andere Menschen, die schönsten Parasiten der Wirtschaft werden, denn jede solche sektiererische Ab­schließung ist nichts anderes als ein Wirtschaftsparasitismus. Man kann in einem geschlossenen Wirtschaftsgebiet drinnen ja nur sozial egoisieren; wenn man etwas ausschließt, so lebt man auf Kosten an­derer. Es ist erst recht der wüsteste Kapitalismus. Und das Rechts-leben: nun, ich möchte sehen, falls ihr ein Gericht einsetzt, wenn einer etwas ausfrißt, und ihm das Urteil sprecht, ich wollte sehen, was dann der schweizerische Staat sagen würde, wenn ihr diese Dreigliederung

Er werden plannen gemaakt hoe de Dornachers de sociale driegeleding in scène zouden zetten. Je kon niets anders doen dan tegen de mensen zeggen: wat betekent dit dan? Neem eens aan dat je de zaak serieus neemt: dan komt als eerste de autonomie van het economische leven. Ja, maar dan zou je natuurlijk ook eerst maar eens koeien moeten kopen en melken en alles doen wat klaarblijkelijk een economische oase dichterbij kan brengen.
En dan zouden, omdat met deze economische oase naar buiten toe andere mensen moeten zijn verbonden, de meest uitgelezen parasieten van de economie ontstaan, want iedere dergelijke sektarische afzondering is niets anders dan een economisch parasitisme. Je kan in een gesloten economisch gebied alleen maar sociaal egoïstisch worden; als je iets buitensluit, leef je ten koste van anderen. Dat is pas het zuivere kapitalisme. En het rechtsleven: nu, ik zou weleens willen zien, voor het geval het gerecht wordt ingezet wanneer iemand iets uitgevreten heeft, dat hem dan veroordeelt; wat de staat Zwitserland dan zegt, als je deze driegeleding

blz. 144

hättet! Und das Geistesleben: seit wrr eine anthroposophische Be­wegung haben, ist gerade für das Geistesleben dasjenige angestrebt worden gegen alle Widerstände, was Unabhängigkeit ist nach allen Seiten hin. Das haben wir getan, solange wir existieren, und ihr seht gar nicht einmal, daß dies gleich in Angriff genommen worden ist. So wenig Verständnis dafür ist da, daß gemeint wird, auch das noch solle eingerichtet werden.Darauf kommt es nicht an, daß heute irgend jemand sagt: Ja, an irgendeinem Punkte muß man doch anfangen. – Mit diesem Anfangen ist zumeist nur ein wüstes kapitalistisches Individualisieren gemeint, und dieses muß ja damit beginnen, daß man zunächst kapitalistisch eine solche Kolonie begründet. Damit ist man ganz ferne von dem, was mit den wirklich sozialen Gedanken gemeint sein kann. Aber damit soll nicht eine Kritik über den Einzelnen ausgeübt werden; denn ich bin der letzte, der verkennt, welche Schwierigkeiten der Ein­zelne hat, wenn er sich heute hineinversetzen soll in die großen Auf­gaben der Zeit. Aber etwas anderes möchte ich damit an Ihr Herz legen: sich nicht in Illusionen zu wiegen, sondern wenn Sie eben kapi­talistisch individualisieren wollen, so gestehen Sie es sich ein. Sie sind aus den heutigen Verhältnissen heraus genötigt, noch kapitalistisch zu individualisieren zu Ihrer Wohlfahrt. 

zou hebben! En het geestesleven: sinds we een antroposofische beweging hebben, is er voor het geestesleven juist naar gestreefd tegen alle weerstand in, naar wat in elke richting onafhankelijkheid is. Dat hebben we gedaan, zolang we bestaan en jullie zien niet eens dat dit meteen aangevallen werd. Er is zo weinig begrip voor dat men denkt dat dit nog gedaan moet worden. Maar het komt er niet op aan dat nu iemand zegt: maar ergens moeten we toch beginnen. Met dit begin is meestal een zuiver kapitalistisch individualiseren bedoeld en dat moet er wel mee beginnen dat men eerst kapitalistisch zo’n kolonie sticht. Daarmee staat men heel ver van alles wat met werkelijk sociale gedachten bedoeld kan zijn. Maar hiermee wordt geen kritiek gegeven op een enkeling, want ik ben de laatste die miskent welke moeilijkheden de enkeling heeft, wanneer hij zich nu in de grote opgaven van de tijd moet verplaatsen. Maar nog iets anders zou ik u hiermee aan het hart willen leggen: niet mee te wiegen op illusies, maar wanneer u zelf kapitalistisch zou willen individualiseren, geef eraan toe. Door de huidige omstandheden bent u gedwongen om voor uw welvaart nog kapitalistisch te  individualiseren.

Gestehen Sie sich bitte die Wahr­heit, denn Wahrheit wird dasjenige sein, von dem auch wirklich alles soziale Leben wird ausgehen müssen. Wahrheit sollte nicht einmal in den Sätzen verleugnet werden. Man sollte vor die Menschheit auch nicht einmal in der Formulierung von Sätzen hintreten mit einer Un­wahrheit.Es geht ja heute durch die Lande der Ruf: Unentgeltlichkeit des Schulwesens. – Ja, was soll denn das überhaupt heißen? Es könnte doch nur der Ruf durch die Lande gehen: Wie sozialisiert man, damit ein jeder die Möglichkeit hat, seinen gerechten Beitrag zum Schulwesen zu schaffen? Unentgeltlichkeit des Schulwesens ist ja nichts weiter als eine soziale Lüge, denn entweder verbirgt man dahinter auf der einen Seite, daß man erst einer kleinen Clique den Mehrwert in die Tasche liefern muß, damit die ihr Schulwesen gründet, durch das sie die Men­schen beherrscht, oder man streut allen Sand in die Augen, damit sie

Geef a.u.b. de waarheid toe, want waarheid zal datgene zijn van waaruit daadwerkelijk heel het sociale leven uit moet gaan. De waarheid zou in uitspraken geen enkele keer verloochend moeten worden. Men zou voor de mensheid geen enkele keer moeten verschijnen met onware formuleringen.
Tegenwoordig klinkt door het land de roep: het onderwijs moet kosteloos zijn. Maar wat betekent dat dan? Door het land kan toch alleen maar de roep klinken: hoe moet je socialiseren zodat iedereen de mogelijkheid heeft zijn wettelijke bijdrage aan het onderwijs op te brengen. Kosteloos onderwijs is niets meer dan een sociale leugen, want of daarachter verbergt men enerzijds dat men eerst de meerwaarde van dat geld naar een kleine groep toeschuift zodat die de scholen kan stichten waardoor die groep de mensen overheerst of men strooit iedereen zand in de ogen zodat zij

blz. 145

nur ja nicht wissen, daß unter den Pfennigen, die sie aus dem Porte­monnaie nehmen, auch diejenigen sein müssen, von denen die Schulen unterhalten werden. In der Formulierung unserer Sätze müssen wir schon so gewissenhaft sein, daß wir nach Wahrheit streben.
Die Aufgabe ist groß, aber die Größe der Aufgabe sollte sich jeder vor Augen halten. Dasjenige, was in der Anthroposophie als Ideal hingestellt worden ist innerhalb einer kleinen Bewegung seit Jahr-zehnten, das, meine lieben Freunde, kann ja natürlich nicht jeder er­füllen: der eine hat Rücksicht zu nehmen auf sein Amt, der andere auf seine Frau, die andere auf ihren Mann, der andere hat Rücksicht zu nehmen auf die Erziehung seiner Kinder. Das müßte rücksichtslos jeder sich gestehen, damit er einen Überblick darüber erhält, wie wenig er dem nachkommt, um was es sich handelt.

dus niet weten dat er van de munten die ze uit hun portemonnee nemen er ook bij zitten die de scholen moeten onderhouden. In het formuleren van onze uitspraken moeten we al zo gewetensvol zijn, dat we naar de waarheid streven.
De opdracht is groot, maar de omvang moet ieder voor ogen staan. Wat in de antroposofie  sinds decennia als ideaal gesteld wordt binnen een kleine beweging, dat, beste vrienden, kan natuurlijk niet iedereen voor elkaar krijgen: de een moet rekening houden met zijn beroep, de andere met zijn vrouw, of met haar man, de andere weer met de opvoeding van de kinderen. Dat moet iedereen zonder pardon toegeven, zodat hij kan overzien hoe weinig hij na kan komen van waarom het gaat.

Denn das anthroposo­phische Ideal ist ja ein solches, daß es die Einsetzung des ganzen Men­schen notwendig macht. Das können ja heute viele nicht. Aber sie sollen sich nicht die Illusion, den Nebel vormachen, daß sie nun schon genug getan haben, sondern sie sollen sich die Wahrheit über sich selbst gestehen. Aber auf der anderen Seite sollen sie durchdrungen sein davon, daß es heute ums Stehen oder Fallen geht, gerade bei der Pflege eines wirklich kulturgemäßen Geisteslebens. Und niemand kann über dasjenige, was dem Geistesleben und damit dem sozialen Leben notwendig ist, zu richtigen Anschauungen kommen, der es nicht wagt, mutig sich zu gestehen: Der Radikalismus muß bis in die Abänderung des verruchten Stundenplanes, bis in manche Kleinigkeiten hinein gehen; denn aus diesen Kleinigkeiten heraus entwickeln sich jene Schneebälle, welche dann zu Lawinen anwachsen, die heute als die großen Kulturschäden da sind.
Das bitte ich zu bedenken. Davon wollen wir dann ein nächstes Mal weiter sprechen.

Want het antroposofische ideaal is zo, dat het de inzet van de hele mens noodzakelijk maakt. Dat kunnen velen vandaag niet. Ze moeten echter niet de illusie koesteren, zich in nevelen hullen, dat ze nu al genoeg gedaan hebben, maar ze moeten de waarheid over zichzelf toelaten. Aan de andere kant echter moeten ze ervan doordrongen zijn dat het nu gaat om vallen en opstaan, met name bij het verzorgen van een werkelijk cultuurgericht geestesleven. En niemand kan over wat voor het geestesleven en daarmee voor het sociale leven nodig is, tot goede opvattingen komen, die niet moedig durft te zijn de waarheid onder ogen te komen: een radicale houding is nodig tot aan de verandering van dat onmogelijke urenrooster aan toe, tot in vele kleinigheden aan toe; want uit deze kleinigheden hebben de sneeuwballen zich ontwikkeld, die zijn aangegroeid tot lawines, waarvan we nu de schadelijke werking zien.
Ik vraag u dat eens te overdenken. Een volgende keer zullen we er nog verder over spreken.
.
*(Duits: Der Bau), bedoeld wordt het Goetheanum
.

[1] GA 192
[2] GA 192 voordracht 6 (Duits)
[3] De kernpunten

.

Rudolf Steiner over pedagogie(k)alle artikelen

Rudolf Steineralle artikelen

Menskunde en pedagogie: alle artikelen

.

1556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Advertentie

3 Reacties op “VRIJESCHOOL – Rudolf Steiner over pedagogie(k) – GA 192 – voordracht 6

  1. Pingback: Het lesrooster, dodend voor alle pedagogie   – De grote Rudolf Steiner Citatensite

  2. Pingback: Het lesrooster, dodend voor alle pedagogie – De grote Rudolf Steiner Citatensite

  3. Pingback: Twee schadelijke stromingen – De grote Rudolf Steiner Citatensite

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

Deze site gebruikt Akismet om spam te bestrijden. Ontdek hoe de data van je reactie verwerkt wordt.